Detail předmětu

Kresba hlavy

FSI-YKHAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na studijní kresbu hlavy dle sádrové busty a živého modelu. Vychází ze studia anatomie a sledování stavby, vazeb, proporcí a detailů hlavy. Předmět vede k rozvoji schopností vyjadřovat se kresbou.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Technicko-řemeslné zvládnutí kresby hlavy a nabytí základních návyků pro budování hmoty při kresbě hlavy a jejího charakteru.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost perspektivy, zvládnutá schopnost ji prakticky uplatňovat a zkušenosti s kresbou zátiší a průmyslových výrobků. Samozřejmostí je vyjádření objemu a základních charakteristických rysů modelu.

Doporučená nebo povinná literatura

Bammes, G.: Der nackte Mensch, Veb Verlag der Kunst, Dresden 1988 (DE)
Kos, J.; Žilák, P.: Anatomie člověka pro výtvarníky, Aventinum, Praha 1996
BALLESTAR, Vicente B. a Jordi VIGUÉ. Skici: kompletní průvodce skicováním. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN 80-7234-431-5.
PARRAMÓN, José M. Velká kniha o kresbě. Praha: Svojtka a Vašut, 1996. ISBN 80-7180-093-7.
Reyna, R.: How to draw what you see, Watson-Guptill publications, New York, 1996
Teissig, K.: Techniky kresby, Artia, Praha, 1986

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, která jsou zaměřena na praktické zvládnutí kresby s individuálními konzultacemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalost kresby, jako základního vizuálního záznamu a získání schopností stavby objemu hlavy, s důrazem na její proporce a charakter.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kresba lebky dle modelu, zásady pro její stavbu
Kresba lebky dle modelu
Kresba hlavy dle sádrové busty, zásady pro její stavbu
Kresba hlavy dle sádrové busty
Kresba hlavy dle živého modelu
Hodnocení semestru, rozbor kladů a záporů jednotlivých prací

eLearning