Detail předmětu

Figurální kresba

FSI-YKFAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na kresbu figury. Studie kresby dle živého modelu poskytuje možnost osvojení si schopností redukovat, vystihnout podstatu, charakteristiku a rozvíjet tvůrčí hledání.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Technicko-řemeslné zvládnutí kresby figury a nabytí základních návyků pro budování hmoty při kresbě figury, jejího pohybu a charakteru.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost perspektivy, zvládnutá schopnost ji prakticky uplatňovat při stavbě objemu v kresbě hlavy dle živého modelu.

Doporučená nebo povinná literatura

Bammes, G.: Der nackte Mensch, Veb Verlag der Kunst, Dresden 1988 (DE)
Kos, J., Žilák, P.,: Anatomie člověka pro výtvarníky, Aventinum, Praha, 1996
Ballestar, V.; Vigué, J.: Skici - kompletní průvodce skicováním, Rebo, Barcelona, 2005
Reyna, R.: How to draw what you see, Watson-Guptill publications, New York 1996 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, která jsou zaměřena na praktické zvládnutí kresby s individuálními konzultacemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalost kresby, jako základního způsobu vizuálního záznamu. Praktická cvičení akcentují výstavbu objemu, pohyb a charakter modelu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kresba hlavy dle živého modelu, zásady pro její stavbu
Kresba sedící figury do půl těla, dle živého modelu, zásady pro její stavbu
Kresba sedící figury do půl těla, dle živého modelu
Studie pohybu figury dle živého modelu, zásady pro její stavbu
Studie pohybu figury dle živého modelu
Studijní kresba aktu
Hodnocení semestru, rozbor kladů a záporů jednotlivých prací

eLearning