Detail předmětu

Ateliér - experimentální design

FSI-YED-AAk. rok: 2020/2021

Na základě již nabytých znalostí z teoretických, designérských a technických disciplín se experimentální design zaobírá procesem navrhování technického díla v netradičních souvislostech. Tematickou náplní předmětu je, spíše než zpracování designu konkrétního výrobku, řešení designérské stránky obecné problematiky s jistou vizí do budoucnosti, např. měření času ve veřejném prostoru, koupelna budoucnosti, využití větrné energie atd. Úkoly jsou zpracovávány volněji, bez přímé vazby na současné technologické možnosti s předpokladem vývoje techniky v blízké a vzdálenější budoucnosti, vždy ale s respektem k základním fyzikálním zákonům. Formou experimentu tak rozvíjí tvůrčí invenci, fantazii a originální přístup při hledání nové formy, funkce a obsahu navrhovaného díla.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou vedeni k samostatnému inovativnímu pohledu na zadaný projekt, k hledání nových směrů a originálních přístupů k řešení designérského úkolu. Získají schopnost využívat tvůrčí přístup promítající se při navrhování díla v netradičních souvislostech, kde se mohou prolínat teoretické, technické a umělecko-designérské disciplíny s výrazně experimentálním pojetím.

Prerekvizity

Účast ve výuce je podmíněna splněním podmínky návaznosti předmětů. Předpokládá se znalost základů kresby a techniky skicování, stejně tak zkušenosti s tvorbou v oblasti průmyslového designu a prezentací designérských návrhů. Dále je nutno zvládat a pochopit základy prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace třírozměrných modelů. U návrhů je potřebné osvojení designérských řešení jednodušších průmyslových výrobků. Pro tvorbu je nezbytná znalost modelářských programů (Rhinoceros 3D, Cinema 4D, apod.) a programů grafických (Adobe Photoshop, Illustrator, apod.)

Doporučená nebo povinná literatura

Byars, Mel: Design encyclopedia, Klinkhardt+Bietmann, 1994
Lamarová, M.: Průmyslový design, Odeon, 1984
John Heskett: Industrial Design, Thames a Hudson, 1980
Periodika: Design trend 1992-2004
Marzano Stefano, Vision of the Future, Uitgeverij V + K 1996
Carlotte & Peter Fiell: Industrial Design A-Z, Taschen 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení (ateliéru), zpracování klauzurních prací, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Ústní obhajoba zpracovaného úkolu. U každého úkolu se hodnotí zvlášť navržený design a úroveň prezentace.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je rozvoj experimentálně invenčního přístupu k designérské tvorbě, využívající moderní tvůrčí metody jako například brainstorming při hledání nových pohledů a nápadů na zadané téma, přispívající k rozvoji tvůrčí osobnosti designéra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Zadání úkolu - návrhu designu průmyslového výrobku.
- Analýza problému, získání podkladů a informací.
- Návrhové skici, první korekce.
- Další návrhy a skici, popř. modelové skici.
- Schválení definitivní verze, vypracování výsledného posteru.
- Vypracování výsledného posteru, zadání 2. úkolu.
- Dokončení výsledného posteru, doplňující korekce, analýza 2. úkolu.
- Obhajoba 1. úkolu, 2.úkol - návrhy a skici.
- Návrhy a skici k 2.úkolu, popř. modelové skici.
- Schválení konečné varianty.
- Vypracování výsledného posteru, konzultace.
- Obhajoba 2.úkolu (ateliérové práce).

eLearning