Detail předmětu

Dějiny umění 19. století

FSI-YDNAk. rok: 2020/2021

Vývoj výtvarného umění, architektury, uměleckých řemesel a designu v období novověku - 2. část. Klasicismus, historický romantismus, neostyly, secese, počátky moderního umění (19. století).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu je orientace v historii výtvarného umění v období klasicismu, historického romantismu, neostylů a secese se zaměřením na Evropu, znalost podstaty, charakteristik a významných zástupců jednotlivých směrů.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost vývoje výtvarného umění, uměleckých řemesel a designu od počátků po 18. stol.

Doporučená nebo povinná literatura

Pijoan, J.: Dějiny umění 8-12., Odeon/Euromedia-Knižní klub a Balios, Praha 1986/2004
Kol.: The Art Book. Phaidon, London 1994
Sparke, P.: Century of Design. Octopus, London 1998
Bauer, A.: Dějiny výtvarného umění. Rubico, Olomouc 2002
Gombrich, E. H: The Story of Art. Phaidon, London 1995
Maliva, J.: Doteky s uměním a časem, 2. díl., FaVU VUT, Brno 1997

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška prověřuje celkovou orientaci a znalosti vývoje výtvarného umění daného období a vztahy, souvislosti s předchozím vývojem a návaznosti v současnosti. Zkouška je kombinovaná: písemný test a ústní zkouška.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS: KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání znalostí z historie a teorie výtvarného umění a designu v období klasicismu, historického romantismu, neostylů a secese. Předmět rozšíří a prohloubí znalosti studentů v historii umění a designu 19. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Umění I. pol. 19. století - neoklasicismus a empír
Umění I. pol. 19. století - romantismus 1
Umění I. pol. 19. století - romantismus 2
Umění I. pol. 19. století - realismus 1
Umění I. pol. 19. století - realismus 2
Umění I. pol. 19. století - hist. slohy v architektuře, rozpad slohové jednoty
Umění 2. pol. 19. století - hnutí Arts and Crafts
Umění 2. pol. 19. století - oficiální umění
Umění 2. pol. 19. století - impresionismus 1
Umění 2. pol. 19. století - impresionismus 2
Umění 2. pol. 19. století - A. Rodin, postimpresionismus
Umění 2. pol. 19. století - symbolismus
Umění 2. pol. 19. století - secese

eLearning