Detail předmětu

Ateliér - průmyslový design IV

FSI-YA4Ak. rok: 2020/2021

Podstatou kurzu je pohled na činnosti designéra jako interdisciplinární spolupráci integrující poznatky techniky, umění i vědy v procesu projektování každého průmyslového výrobku. Studentům jsou v průběhu semestru zadávány konkrétní úkoly na návrh designu určitého typu výrobku se složitější funkcí a stavbou. Hlavní témata zadání jsou směřována do oblasti tzv. "transport design", tedy dopravní prostředky, speciální vozidla, stavební stroje, zemědělská technika - traktory apod. Vhodným zadáním je například i rozměrnější technologický celek - šrotiště, čistička vody, výrobní linka. Hlavním výstupem zadání je kromě výkresové dokumentace prezentační model navrženého řešení ve vhodném měřítku. Téma menšího doplňujícího úkolu opět reaguje na požadavky externích výrobců a designérské soutěže.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Na základě zkušeností získaných v průběhu kurzu a rozvojem tvůrčí erudice by studenti měli být schopni zpracovat středně složité i nejnáročnější úkoly při komplexním řešení designu konkrétního produktu a současně prezentovat svoji práci na odpovídající úrovni.

Prerekvizity

Účast ve výuce je podmíněna připraveností k práci na náročnějších designérských zadáních, která by měla být získána předchozím studiem. Nezbytná je znalost a pochopení základů prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace třírozměrných modelů. Student musí ovládat kresbu a modelování. U návrhů je potřebné osvojení designérských řešení průmyslových výrobků. Je žádoucí znalost všech programů, které studenti absolvovali v předchozích ročnících (Adobe, Rhinoceros, Cinema 4D).

Doporučená nebo povinná literatura

Dušan Šindelář: Estetika užité tvorby
Bohdan Malaniuk: Design v architektuře a stavebnictví
František Crhák: Výtvarná geometrie
Periodikuim: Design trend 1992-2004
Periodikum: Form
Newbury S,: Auta: Design pro nové tisíciletí 1 a 2,Knižní klub 2002
Carlotte & Peter Fiell: Industrial Design A-Z, Taschen 2000
Periodikum: DESIGN IN 2004 -
V.A.Danilenko: Osnovi Dizajnu
Carlotte & Peter Fiell: Designing the 21st Century
Rileyová N.: Dějiny užitého umění, Slovart 2004

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení (ateliéru), zpracování klauzurních prací, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Ústní obhajoba zpracovaného úkolu. U každého úkolu se hodnotí zvlášť navržený design a úroveň prezentace.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů a klauzurních prací. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je doplnit soubor již osvojených návyků a myšlenkových postupů nezbytných pro řešení rozsáhlého, konkrétního designérského problému, a to především v průběhu práce na složitějších designérských úkolech směřovaných primárně do oblasti strojírenství a "transport designu." Studenti by měli dále rozvinout schopnost aplikace své tvůrčí invence při respektování všech požadavků, především funkčních a technologických.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

117 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Zadání úkolu - návrhu designu průmyslového výrobku.
- Analýza problému, získání podkladů a informací.
- Návrhové skici, první korekce, (klauzurní práce).
- Další návrhy a skici, modelové skici.
- Schválení definitivní verze, výroba modelu.
- Výroba modelu, zadání 2.úkolu.
- Výroba modelu, doplňující korekce, analýza 2.úkolu.
- Obhajoba 1.úkolu, 2.úkol - návrhy a skici.
- Návrhy a skici k 2.úkolu, modelové skici, (klauzurní práce).
- Schválení konečné varianty.
- Výroba modelu, doplňující korekce.
- Obhajoba 2.úkolu (ateliérové práce); Během semestru jsou zadány 2-3 jednodenní (klauzurní) úkoly na samostatné téma.

eLearning