Detail předmětu

Design strojů

FSI-YA3Ak. rok: 2020/2021

Kurz dále rozvijí znalosti a dovednosti získané v bakalářském stupni a to tak, že jsou jako témata zadávána řešení designu výrobků průmyslového charakteru se složitější funkcí, zároveň rozměrnějších, a spíše stacionárního charakteru, např. kotel na tuhá paliva, obráběcí nebo tvářecí stroj, lis na vstřikování plastů apod. Vlastní designérským návrh je dokumentován kresebnými studiemi, výkresovou dokumentací i perspektivními pohledy. Hlavním výstupem zadání je prezentační model navrženého řešení ve vhodném měřítku. Paralelně řeší studenti během semestru vedlejší zadání, které reaguje na různé designérské soutěže nebo konkrétní zadání z průmyslu např. design interiéru výtahu, design radiátorů, laboratorní pece atd. Jako základ činnosti designéra je vnímána interdisciplinární spolupráce integrující poznatky techniky, umění i vědy v procesu projektování každého průmyslového výrobku.
Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti by měli získat schopnost řešit jednoduché a náročnější designérské úkoly při návrhu konkrétního výrobku a prezentovat svoji práci přesvědčivým způsobem.

Prerekvizity

Předpokladem pro absolvování kurzu je získání nezbytných znalostí, dovedností i celkové tvůrčí erudice v průběhu předcházejícího studia. Student musí zvládat základy kresby a modelování. Dále je nutno zvládat a pochopit základy prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace třírozměrných modelů. U návrhů je potřebné osvojení designérských řešení průmyslových výrobků. Je žádoucí znalost programů Rhinoceros 3D, Photoshop nebo Illustrator.

Doporučená nebo povinná literatura

DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003. ISBN 1581153120. (EN)
PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0. (CS)
Design trend: evropská revue soudobého designu. Brno: Design centrum České republiky, 2007. ISSN 1210-1591.
FIELL, Charlotte a Peter FIELL (eds.). Designing the 21st century: design des 21. Jahrhunderts Le design du 21 siécle. Köln: Taschen, c2001. ISBN 3-8228-5883-8. (EN)
WEBSTER, John G. (ed.). Medical instrumentation: application and design. 3rd ed. S.l.: John Wiley & Sons, c1998. ISBN 0-471-15368-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení (ateliéru), zpracování klauzurních prací, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Ústní obhajoba zpracovaného úkolu. U každého úkolu se hodnotí zvlášť navržený design a úroveň prezentace.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů a klauzurních prací. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je seznámit posluchače hlouběji s problematikou řešení konkrétního designérského problému a při navrhování reálných produktů dále rozvinout již získané dovednosti a návyky. Studenti by si měli osvojit schopnost aplikace své tvůrčí invence při respektování všech požadavků kladených na daný průmyslový výrobek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

91 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání úkolu - návrhu designu průmyslového výrobku;
Analýza problému, získání podkladů a informací;
Návrhové skici, první korekce, (klauzurní práce);
Další návrhy a skici, modelové skici;
Schválení definitivní verze, výroba modelu;
Výroba modelu, zadání 2.úkolu;
Výroba modelu, doplňující korekce, analýza 2.úkolu;
Obhajoba 1.úkolu, 2.úkol - návrhy a skici;
Návrhy a skici k 2.úkolu, modelové skici, (klauzurní práce);
Schválení konečné varianty;
Výroba modelu, doplňující korekce;
Dokončení 2.úkolu a odevzdání;
Obhajoba 2.úkolu (ateliérové práce); během semestru jsou zadány 2-3 jednodenní (klauzurní) úkoly na samostatné téma.

eLearning