Detail předmětu

Simulace, plánování a rozvrhování výroby

FSI-VSPAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty s moderními metodami pro simulace a modelování výrobních systémů. Jsou rozebírány aplikace simulačních modelů při projektování a řízení systémů a procesů, a to v oblasti strategického plánování a operativního řízení výroby. Ve výuce jsou používány nejmodernější simulační softwarové produkty.
Studenti získávají znalosti a praktické zkušenosti z využití moderních přístupů pro plánování a rozvrhování s ohledem na požadavky Průmysl 4.0. Studenti získávají znalosti, které jim dovolí rozlišovat různé metody pro plánování a rozvrhování výroby, aplikované do podnikových informačních systémů. Kurz umožní posluchačům připravit si simulační model a řešit vlastní kapacitní, plánovací, projekční atd. problémy za využití moderních, interaktivních, simulačních a APS prostředků.

Výsledky učení předmětu

Studenti by měli být schopni připravit simulační model výroby, zpracovat a ohodnotit různé alternativy. Na základě simulačního modelu určit vytíženost strojů a zařízení, termíny dokončení výrobních zakázek, náklady, úzká místa výroby apod.
Znalosti, které posluchači v tomto předmětu získají, mohou uplatnit v průmyslové praxi při přípravě plánů a rozvrhů výroby i při jejich realizaci formou řízení výroby. Tato oblast nabývá v současné době na důležitosti, neboť výraznou měrou ovlivňuje efektivitu a konkurenceschopnost výrobních podniků. Je to jeden z významných nástrojů, jak maximálně zvýšit efektivitu využívání vnitropodnikových zdrojů v daném ekonomickém prostředí.
Cílem předmětu je dát posluchačům přehled o v praxi velmi významné oblasti plánování a řízení výroby, seznámit je s problémy, které se v dané oblasti vyskytují a seznámit je se základními metodami, umožňujícími uvedené problémy řešit.

Prerekvizity

Náhodné veličiny a jejich rozdělení, základy zpracování informací.

Doporučená nebo povinná literatura

A. Alan B. Pritsker, Claude D. Pegden: Introduction to Simulation and SLAM, John Wiley & Sons 1979 (EN)
Averill M. Law, W. David Kelton: Simulation Modeling and Analysis Paperback: 784 pages Publisher: McGraw-Hill Education; 3rd edition (March 31, 2000) Language: English ISBN-10: 0071165371 ISBN-13: 978-0071165372 (EN)
Martin Christopher: Logistic and Suply Chain Management, FT Publishing International 2016, ISBN-13: 978-1292083797 (EN)
Chang T. et al.: Computer-Aided Manufacturing, Pearson; 3 edition (July 7, 2005), ISBN-13: 978-0131429192 (EN)
Jerry Banks, Discrete-Event System Simulation • Paperback: 648 pages • Publisher: Pearson; 5 edition (July 6, 2009) • Language: English • ISBN-10: 0136062121 • ISBN-13: 978-0136062127 (EN)
Engineering Design: Products, Processes, and Systems • Hardcover: 427 pages • Publisher: Academic Press; 1st edition (September 1, 1999) • Language: English • ISBN-10: 0124301452 • ISBN-13: 978-0124301450 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Zkouška je písemná s následujícím ústním pohovorem. Těžiště znalostí je v písemné zkoušce, která sestává z části teoretické a praktických příkladů.
Cvičení jsou povinná a účast je kontrolována (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět seznamuje studenty s moderními metodami pro simulace a modelování výrobních systémů. Zaměřuje se především na technologické procesy a výrobní systémy a aplikuje principy diskrétní simulace při jejich modelování. Jsou rozebírány aplikace simulačních a APS modelů při projektování a řízení systémů a procesů, a to v oblasti strategického plánování a operativního řízení výroby. Ve výuce jsou používány nejmodernější simulační a APS softwarové produkty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna dle rozvrhu na FSI, případnou zameškanou výuku lze individuálně konzultačně nahradit

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky
2. Vymezení a specifické rysy simulačních metod
3. Simulační proces
4. Základní modelovací komponenty
5. Simulace výrobních systémů
6. Výrobní plánování a rozvrhování - základ operativního řízení výroby
7. Dlouhodobé a střednědobé plánování výroby
8. Rozvrhování výroby – algoritmy
9. Simulace a rozvrhování výroby
10. Dispečerské řízení výroby
11 MRP algoritmy
12. APS algoritmy
13. Příklady užití simulace a APS v průmyslu

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní modelovací komponenty
2. Projekty a alternativy
3. Výrobky a zakázky
4. Procesní plány – technologické postupy
5. Zdroje, sklady, materiály
6. Transportní zařízení
7. Výrobní dávky
8. APS algoritmy
9. Systémy APS
10. Simulační SW pro rozvrhování výroby
11 – 13. Zpracování případové studie