Detail předmětu

Navrhování systémů řízení

FSI-VNSAk. rok: 2020/2021

Je popisována architektura, komponenty, klasifikace a funkce firemních informačních systémů. Jsou ukázány různé modely životního cyklu tvorby software, metod strukturovaného návrhu a objektově orientovaného návrhu. Jsou vysvětleny funkce a architektury CASE produktů a principy počítačové podpory tvorby software. Je diskutována problematika jakosti software podle ISO 25000, modelu zralosti procesů CMM, V-modelu a norem ISO 9000. Jsou popsány různé matematické metody řízení projektů (CPM,PERT,EVM, MTA apod.)a využití rizikového inženýrství v SW projektech.

Výsledky učení předmětu

Schopnost navrhování a projektování moderních řídicích systémů (identifikace požadavků a potřeb, analýza současného stavu, návrh údajů a funkcí pro automatické řízení, plánování a realizace projektů).

Prerekvizity

Předpokládané znalosti: Technické a programové vybavení osobních počítačů. Počítačové sítě LAN a WAN. Operační prostředí MS Windows a Linux. Relační databázové systémy. Teorie automatického řízení. Programovaní v jazyku C++ nebo v jazyku Turbo Pascal. Dovednosti: Systémový přístup. Systematické myšlení.

Doporučená nebo povinná literatura

Lacko,B.: Projektování řídicích systémů. Studijní opora VUT FSI Brno 2002
Arlow,J.-Neustad,I.: UML and the Unified Process Practical Object-Oriented Analysis and Design. Pearson Education Ltd., 2002, 387 p.
Doležal, J.: a kol.: Projektový manangement podle IPMA. Grada Publishing 2009 Praha
Molnár Z.: Moderní metody řízení informačních systémů, Grada Pubishing 1996 Praha
Lacko,B.: Systémy CIM. Studijní opora VUT Brno 2002
Král,J.- Demner,J.: Softwarové inženýrství. Academia 1991 Praha, 324
Voříšek,J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Management Press 1997 Praha,323 s.
Shinners, S. M. Advanced Modern Control System: Theory and Design.
Polák,J.-Merunka,V.-Carda,A.: Umění systémového návrhu(metoda BORM). Grada Publishing 2003 Praha, 196s.
Tichý,M.: Ovládání rizika. BECK 2006 Praha
Smejkal,V.-Rais,K.: Řízení rizik. Grada Publishing 2006 Praha (2.rozšíření vydání)
McCarthy,J.: Softwarové projekty. Computer Press 1999 Praha,190s.
Shinners, S. M. Advanced Modern Control System: Theory and Design.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování seminární práce - návrh řídicího systému

Jazyk výuky

čeština

Cíl

1. Seznámit studenty s vymezením, účelem a druhy informačních a
řídících systémů.
2. Popsat systémovou analýzu a systémový návrh řídicích systémů včetně objektově orientovaného přístupu.
3. Vysvětlit principy produktů CASE a jakosti software.
4. Popsat matematické metody moderního projektového řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je kontrolována.
Nahrazení zameškané výuky musí být dohodnuto s lektorem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-AIŘ , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Komponenty,funkce a architektura informačních a řídicích systémů.
2 Systémová integrace v dodávkách řídicích systémů.
3 Modely životního cyklu tvorby software.
4 Objektově orientované metody analýzy a návrhu.
5 Funkce a náplň produktů pro počítačovou podporu softwarového inženýrství
6 Jakost software a testování programů.
7 Model CMM a V-model
8 Provozování řídicích systémů
9 Navrhování projektů řídicích systémů - ČSN ISO 21500
10 Síťová analýza a podrobné plánování projektů řídicích systémů
11 Implementace projektů řídicích systémů
12 Týmová práce a organizace týmů při implementaci řídicích systémů
13 Analýza rizik projektů řídicích systémů - ČSN EN 62 198

Cvičení

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Příklad poptávky řídicího systému
Příklad nabídky řídicího systému
Příklad vícekriteriálního rozhodování při výběru řídicího systému

Cvičení s počítačovou podporou

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Řešení případové studie s počítačovou podporou obsahující:
-analýzu současného stavu
-analýzu uživatelských požadavků na systém
-návrh systému (datové struktury a funkce v diagramech UML)
-projekt realizace systému