Detail předmětu

Obnovitelné zdroje energie

FSI-UOZAk. rok: 2020/2021

Analýza transformací energií ve strojích, tvoří základ první části přednášek. Je základem pro aplikaci v následujících přednáškách o obnovitelných zdrojích. Další část předmětu je věnována nejdůležitějším obnovitelným a druhotným zdrojům energie.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá přehleh o zdrojích energie v technické praxi
a o jejich ekologických,ekonomických a energetických aspektech.

Prerekvizity

znalost hydromechaniky a termomechaniky

Doporučená nebo povinná literatura

Cenek M.,Brož A.,Filakovský K.,Kazelle J.,Kloz M.,Orel V.,Pastorek Z.,Siegl M.,Šamánek L.,Šoch J.,Truxa J.,Vojtěchovský K.: Obnovitelné zdroje energie,FCC Public,2002
Feist W.,Klien J.: Nízkoenergetický dům,MF-1999
Gilgert,Large:Konec Evropské éry,MF-2003
Kolektiv:Obnovitelé zdroje energie:ČEZ a.s.
G.Kiely:Environmental Engineering. McGraw-Hill,1996
Melichar:Malé vodní turbiny,ČVUT,1998
KC Agrawal, Industrial Power Engineering Handbook, ISBN: 0-7506-73...

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna cvičením. Účast na cvičení je poviná.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška probíhá formou písemného testu. Každá správná odpověď je hodnocena +1 bod a nesprávná odpověď -1 bod. Při nezodpovězení otázky není udělen žádný bod. Student pro úspěšné absolvování zkoušky musí dosáhnout minimálně 50% z maximálně dosažitelných kladných bodů.
Zápočet bude udělen na základě testu konaného v průběhu semestru a splnění podmínek účasti.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Podat komplexní přehled obnovitelných zdrojů
energie , používaných v CR a ve světě včetně transformací
na jiné druhy energie

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

cvičení-prezenční listina, nahrazování individuálně

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Solární energie I
2. Solární energie II.
3. Fotovoltaika
4. Energie větru.
5. Prezentace experimntálního výzkumu obnovitelných zdrojů v laboratořích EU.
6. Vodní energie.
7. Energie větru.
8.-9.Palivové články a vodíková energetika.
10. Akumulace energie.
11. Tepelná čerpadla I.
12. Tepelná čerpadla II.
13. Geotermální energie.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Bilanční výpočty, energetická náročnost dopravy zemního plynu.
2 Ekonomické posouzení výroby elektrické energie
3 Analýza metod zvýšení tepelné účinnosti parního oběhu.
4 Analýza metod zvýšení tepelné účinnosti oběhu plynové turbíny.
5 Bilanční výpočty zařízení využívajícího biomasu.
6 Výpočet hlavních parametrů solárního systému.
7 Předběžný návrh malé vodní elektrárny.

eLearning