Detail předmětu

Speciální seminář

FSI-TSNAk. rok: 2020/2021

Úkolem semináře je naučit studenty tzv. popularizaci do vlastních řad, tj. vychovat je k tomu, aby uměli prezentovat svůj obor a své výsledky technicky nebo přírodovědně vzdělané veřejnosti. Na semináři studenti referují o tématu z oboru svého studia, které je jim blízké a které si zvolí. Měli by o něm pojednat v co nejširších souvislostech, avšak se zřetelnou formulací vlastních stanovisek.

Výsledky učení předmětu

V závěru studia by studenti měli prokázat vědomí integrujících idejí fyziky a souvislostí jednotlivých fyzikálních disciplín a být schopni užívat základní principy pro popis fyzikálních systémů a vysvětlení jejich chování.

Prerekvizity

Znalosti základní principů a integrujících idejí fyziky získané při studiu studijního oboru Fyzikální inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

HALLIDAY, D. - RESNICK, R. - Walker, J.: Fyzika, VUTIUM, Brno 2001
http://physics.fme.vutbr.cz/files/1121/Statnice.pdf

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro zápočet: Aktivní účast na seminářích, přednes referátu
a písemné zpracování tématu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je posílit znalosti základní principů a integrujících idejí fyziky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na semináři je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PMO , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-FIN-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Popis časového vývoje fyzikální soustavy v klasické mechanice, elektrodynamice a kvantové fyzice. Srovnání jednotlivých přístupů.
2. Makroskopický (fenomenologický) a mikroskopický (statistický) popis mnohačásticových systémů. Nejdůležitější výsledky obou přístupů a jejich souvislost.
3. Zákony zachování
4. Periodické děje ve fyzice
5. Vlnové jevy
6. Formulace a řešení pohybových rovnic jednoduchých fyzikálních soustavách.
7. Kvantová fyzika
8. Struktura hmoty
9. Optika

eLearning