Detail předmětu

Technika snižování průmyslových škodlivin

FSI-QSSAk. rok: 2020/2021

Technika snižování průmyslových škodlivin. Rozbor příčin a následků produkce znečištění provázející technologie výroby a činnost dopravních zařízení, stavebních strojů a strojů na výrobu stavebních hmot. Tvorba ekologických parametrů kvality konstrukčních a stavebních materiálů, dopravních a stavebních strojů, hodnocení zdrojů prašnosti, hluku, vibrací, odpadního tepla, ionizačního záření. Měřící technika, odlučovací technika.
Konstrukční možnosti snižování rizika prachu a chemických škodlivin při navrhování technologií.

Výsledky učení předmětu

Porozumění některým vybraným fyzikálním i chemickým principům
snižování průmyslových škodlivin, principům odlučovačů, filtrů,
uzavřených technologických okruhů.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky, vyšší matematiky, částí strojů a jejich mechanismů, fyziky materiálů a základů elektrotechniky.

Doporučená nebo povinná literatura

KURAŠ, Mečislav. Odpady a jejich zpracování. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2014, 343 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-80-86832-80-7. (CS)
KURAŠ, Mečislav. Odpady a jejich zpracování. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2014, 343 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-80-86832-80-7. (CS)
RICHTER, Jan, Petr STEHLÍK a Tomáš SVĚRÁK. Chemické inženýrství I. Brno: VUT, 2004, 228 s. ISBN 80-214-2568-7. (CS)
RICHTER, Jan, Petr STEHLÍK a Tomáš SVĚRÁK. Chemické inženýrství I. Brno: VUT, 2004, 228 s. ISBN 80-214-2568-7. (CS)
SEADER, J.D., Ernest HENLEY a Keith D. ROPER. Separation Process Principles. 2010. ISBN MALHOTRA, Depeak. Recent Advances in Mineral Proce. (EN)
SEADER, J.D., Ernest HENLEY a Keith D. ROPER. Separation Process Principles. 2010. ISBN MALHOTRA, Depeak. Recent Advances in Mineral Proce. (EN)
MALÁŠEK, Jiří. TECHNIKA SNIŽOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ŠKODLIVIN [online]. VUT v Brně. Brno, 2007 [cit. 2017-10-09]. (CS)
MALÁŠEK, Jiří. TECHNIKA SNIŽOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ŠKODLIVIN [online]. VUT v Brně. Brno, 2007 [cit. 2017-10-09]. (CS)
DE NEVERS, Noel. Air Pollution Control Engineering. ASIN: B0084V18VM. Waveland Pr., 2010. (EN)
DE NEVERS, Noel. Air Pollution Control Engineering. ASIN: B0084V18VM. Waveland Pr., 2010. (EN)
KIZLINK, Juraj. Odpady: sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. 3., upr. a rozš. vyd., V Akademickém nakl. CERM 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014, 483 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm. ISBN 978-80-7204-884-7. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška ověří znalosti a schopnosti studentů včetně jejich užití v praxi.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je dát studentům přehled o fyzikálních,
chemických a konstrukčních principech snižování průmyslových
škodlivin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podstata vzniku průmyslových škodlivin a uzavírání otevřených technologických procesů.
2. Spalování odpadů.
3. Typy a zpracování nebezpečných chemických odpadů.
4. Fyzikální a chemické způsoby zneškodňování odpadů.
5. Přepracování odpadů ve zpracovatelských střediscích.
6. Zneškodňování a zpracování radioaktivních odpadů.
7. Základní fyzikální vlastnosti částic.
8. Elektrické vlastnosti částic.
9. Elektrické síly působící na částice.
10.Suché mechanické odlučovače.
11.Mokré mechanické odlučovače.
12.Filtry.
13.Filtrace, usazování. Elektrické odlučovače.