Detail předmětu

Soudní inženýrství

FSI-QSIAk. rok: 2020/2021

Výuka předmětu Soudní inženýrství je zaměřena na seznámení s právním systémem ČR, základy teorie práva a státu, hlavními odvětvími práva a metodikou expertní a znalecké činnosti inženýrů.

Výsledky učení předmětu

Absolvování kursu umožňuje studentům pochopit význam institutu
práva ve společnosti a získat znalosti nutné pro orientaci
v základních právních normách jako jednoho z předpokladů
úspěšného uplatnění v současné inženýrské praxi.

Prerekvizity

Technická mechanika, pružnost a pevnost. Konstrukce motorových vozidel.

Doporučená nebo povinná literatura

Brach, R. M., Brach, R. M. Vehicle Accident Analysis and Reconstruction Methods, Second Edition. SAE International, 2011. ISBN: 978-0-7680-3437-0
Brach, R. M., Brach, R. M. Vehicle Accident Analysis and Reconstruction Methods, Second Edition. SAE International, 2011. ISBN: 978-0-7680-3437-0
Bradáč a kol.: Soudní inženýrství.
Jelínek, Sovák: Trestní zákon a trestní řád.
Kohout, Horzinková: Živnostenský zákon.
Kolektiv autorů: Občanské právo.
Byčovský, Holub: Občanský zákoník.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška prověřuje znalosti v rozsahu odpřednášených témat,
je písemná a ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem výuky předmětu je seznámení studentů s obsahem pramenů
práva ústavního, trestního, občanského, obchodního
a živnostenského a s metodikou činnosti inženýrů jako expertů
a soudních znalců v oblasti silniční dopravy a oceňování majetku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět nemá kontrolovanou výuku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Právní systém a společnost, historický vývoj práva a státu.
2. Základní pojmy teorie práva, právní odvětví.
3. Ústavní právo ČR.
4. Právo trestní hmotné.
5. Právo trestní procesní.
6. Právo občanské hmotné.
7. Právo občanské procesní.
8. Právo obchodní a živnostenské.
9. Právo v inženýrské praxi.
10. Metodika zajišťování důkazů v expertní a znalecké činnosti.
11. Odpovědnost za vady výrobků a dodávek, reklamační řízení.
12. Základy metodiky oceňování majetku.
13. Základy metodiky stanovování výše majetkové újmy,základy metodiky a analýzy silničních dopravních nehod.

eLearning