Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-ADI)

FSI-QD6Ak. rok: 2020/2021

Diplomový seminář umožňuje získat informace o postupu zpracování diplomové práce.

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti potřebné pro optimální věcné i formální zpracování diplomové práce na konkrétní téma.

Prerekvizity

Pro účast v diplomovém semináři se předpokládají znalosti v rozsahu předchozího magisterského studia, doplněné studiem literatury podle konkrétního zadání diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura podle zadání diplomové práce.
Geršlová, J. Metodologie odborné práce [online]. (CS)
Aktuální směrnice VUT Úprava, odevzdání a zveřejňování závěrečných prací
ČSN EN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. (CS)
GASTEL, Barbara a Robert A. DAY. How to write and publish a scientific paper. Eighth edition. Santa Barbara, California: Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, [2016]. ISBN 978-1-4408-4262-7. (EN)
JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: hledání souvislostí : učební texty. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-554-9. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na seminářích a prezentace vybraných částí diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem semináře je seznámit studenty se způsobom vypracování diplomové práce a s její prezentací před publikem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná, formu nahrazení výuky zameškané ze závažných důvodů řeší individuálně garant předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 2. Obecné zásady pro zpracování diplomové práce.
3. - 4. Obsahová a časová optimalizace zpracování diplomové práce.
5. - 6. Rozbor prací jednotlivých diplomantů z hlediska výše uvedených zásad.
7. - 8. Formální a grafická úprava diplomové práce, formulace výsledků, výkresová dokumentace.
9. - 13. Prezentace výsledků řešení. Mluvený projev a prezentace dataprojektorem. Odpovědi na otázky oponenta. Prezentace dílčích výsledků diplomové práce jednotlivými studenty.

eLearning