Detail předmětu

Automatizace energetických systémů

FSI-LREAk. rok: 2020/2021

V kurzu jsou probrány znaky současné automatizace, rozvětvené regulační obvody, modely technologie tepelné elektrárny, regulační obvody kotlů, parních turbin, elektrizační soustavy, regulace jaderného reaktoru a používané prostředky automatického řízení.

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o automatizačních úlohách v energetice,
o strukturách regulačních obvodů a o přístrojových komponentech
pro automatizaci.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základů automatického řízení.

Doporučená nebo povinná literatura

Němec, Z.: Regulace a automatizace energetických zařízení. Studijní opora pro magisterské studium. VUT v Brně, FSI, ÚAI, 2012. Dostupné z (CS)
Ibler,Z. a kol.: Technický průvodce energetika. Praha, BEN, 2002.
Balátě, J.: Technické prostředky automatického řízení. [on-line text 1.10.2019: http://utb.tsx.cz/Technicke_prostredky_automatickeho_rizeni.PDF]. (CS)
Balátě,J.: Automatické řízení. Praha, BEN, 2003.
Kolcun, M; Griger, V. Riadenie prevádzky elektrizačních sústav. Mercury-Smékal, 2003. ISBN 80-89061-76-1, 288 s.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zápočet : účast na cvičeních.
Požadavky na zkoušku : základem je písemná část s odpověďmi na 12
otázek z látky, obsažené v přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit se s automatizací energetických systémů, s funkcemi a
řešením regulačních obvodů a s prostředky automatického řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Způsob nahrazování zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program N-AIŘ-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ENI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, základní pojmy, historie, znaky současné automatizace
2. Regulační obvody, rozvětvené reg. obvody, členy regulačních obvodů
3. Blok tepelné elektrárny, modely subsystémů
4. Regulace bubnových kotlů, hlavní regulační obvody
5. Regulace jaderného reaktoru, kinetika reaktoru, reaktor jako
regulovaná soustava, hlavní regulační obvody, způsoby regulace JE
6. Regulace parních turbin, požadavky dle druhů turbin
7. Regulace elektrizační soustavy, primární a sekundární regulace
8. Prostředky automatického řízení, snímače, sběrnice, kompaktní
regulátory, programovatelné automaty
9. Velké řídicí systémy

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Počítačová laboratoř : - matematické modely subsystémů tepelné elektrárny, vodní elektrárny - počítačová simulace regulačních pochodů, poruchových stavů, seřizování regulací.
Laboratoř řídicí techniky : - ukázky čidel, regulátorů analogových i číslicových, akčních členů - ukázky programovatelných automatů, - ukázky regulovaných pohonů.

eLearning