Detail předmětu

Podnikový management II

FSI-HP2Ak. rok: 2020/2021

Prohloubit a rozšířit znalosti z managementu, seznámit se soudobými postupy a způsoby managamentu.
Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: historické kořeny a přehled vývoje managementu, prohloubení poznatků o dovednostech manažera v práci s lidmi jako je vedení, time management a týmová práce, měření v managementu jako základ řízení, manažerské modely, procesní a projektový přístup k řízení a některé zahraniční zkušenosti.

Výsledky učení předmětu

Studenti poznají moderní chápání a aplikování managementu včetně vývojových souvislostí a možnosti vedení pracovníků, organizování času, týmové práce, procesního a projektového řízení a aplikace některých manažerských modelů.

Prerekvizity

Znalosti předmětu Podnikový management I.

Doporučená nebo povinná literatura

WEIHRICH H., KOONTZ H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7
ROBBINS S.P., COULTER M. Management. Praha: Grada Publishing, 2004. 600s. ISBN 80-247-0495-1
DONNELLY J.H., GIBSON J.L., IVANCEVICH J.M. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3
CRAINER, S. Moderní management – základní myšlenkové směry. Praha: Management Press, 2000. 250 s. ISBN 80-7261-019-8

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu a aktivní účast na cvičeních při presentaci a následné diskusi k seminárních pracím.
V průběhu semestru jsou jednotlivé aktivity na cvičeních hodnoceny bodovým systémem, který je aktualizován pro každý semestr podle typů úkolů.
Studenti mají možnost získat body za:
• individuální semestrální projekt
• týmovou presentaci na aktuální téma
• zpracování otázek z případových studií
• opravný - doplňkový individuální projekt.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná, o ústní zkoušce rozhoduje zkoušející na základě nerozhodného výsledku písemné zkoušky.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení předmětu (váha)
Splnění podmínek pro získání zápočtu 50%
Absolvování závěrečné zkoušky 50%
Celkem 100%

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti si osvojí teoretické základy a metodické postupy základů managementu, základní pojmy, obsah, strukturalizaci a praktické uplatňování. Cílem předmětu je taktéž doporučit potřebné přístupy k řešení úloh managementu především na úrovni organizací podnikového typu. Předmět je obsahovým rozvinutím předmětu Podnikový management I

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií, výsledků zpracování prezentačních témat.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Historické kořeny a přehled vývoje managementu
Leadership
Týmová práce
Time management
Baťův systém řízení
Procesní přístup
Měření v managementu, BSC
Manažerské modely, EFQM

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování a presentace seminárních prací a případových studií (individuálně i skupinově).