Detail předmětu

Manažerská ekonomika

FSI-HMUAk. rok: 2020/2021

Manažerská ekonomika vychází z obecné ekonomické teorie, čerpá z řady vědních disciplín, podnikový management, mikroekonomie, statistika, matematika, finance, účetnictví.
Předmět poskytuje teoretické a praktické znalosti z manažerské ekonomiky. Předmět je zaměřen na charakteristiku základních podnikových činností, majetková a kapitálová struktura podniku, problematika oceňování majetku a podniku, výnosy, náklady v manažerském pojetí, podnikové činnosti (výrobní činnost, nákup a prodej,finanční činnost,investiční činnost), podvojné účetnictví, nákladové a manžerské účetnictví, rozpočetnictví, audit, controlling, personální práce jde především o hledisko rozhodování. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Výsledky učení předmětu

Předmět Manažerská ekonomika umožňuje získat studentům znalosti z oblasti manažerské ekonomiky. K rozhodování je nutná znalost jak ekonomické teorie, tak i různých matematických a jiných metod a postupů. Znalosti z manažerské ekonomiky by měly být aplikovány do podnikatelských a řídících rozhodnutí.

Prerekvizity

Znalost základních ekonomických pojmů z oblasti mikroekonomie, matematiky, podnikového managementu, marketingu, řízení výroby,účetnictví, matematicko-statické metody.

Doporučená nebo povinná literatura

SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
WÖHE, Günter; KISLINGEROVÁ, Eva. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: CH Beck, 2007. 928 s. ISBN 978-80-7179-897-2, 2007.
SYNEK, M., et al. Podniková ekonomika. 5. přeprac. a doplněné vyd. Praha: CH Beck, 2010. 528 s. ISBN 978-80-7400-336-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě splnění následujících podmínek:
1. Vypracování kontrolního testu (ve 13. týdnu semestru). Test bude obsahovat početní příklady obdobné těm, které byly počítány na cvičeních. Maximálně je možné získat 30 bodů.
2. Vypracování komplexního testu, který bude obsahovat několik otevřených otázek z přednesené problematiky. Termíny pro test budou vypsány ve zkouškovém období. Maximálně je možné získat 50 bodů.
3. Slovní prezentace výsledků z komplexního testu, zde jde o alternativní pohled na řešení a řízenou diskusi k možným alternativám řešení a podmínkách platnosti. Maximálně je možné získat 20 bodů.

Celkový součet bodů určuje výslednou klasifikaci.

Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 – 90
B 89 - 80
C 79 – 70
D 69 – 60
E 59 – 50
F 49 - 0

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti manažerské ekonomiky jako je reprodukční proces podniku, jednotlivé podnikové činnosti a jejich vzájemné vztahy. Současně navazuje na znalosti z řady předmětů zaměřené na mikroekonomii, podnikový management, marketing a strategické řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a cvičeních je dobrovolná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požadavky ke klasifikovanému zápočtu.
Manažerská ekonomika - výklad základních pojmů. Cíle podniku a jeho funkce.
2. Majetková struktura podniku a hodnota kapitálu. Rozvaha.
3. Oceňování majetku.Základní pojmy, právní úprava, oceňování jednotlivých složek majetku
- DHM,DNM,FM,zásoby,krátkodobý finanční majetek, pohledávky, závazky, kapitál.
4. Ekonomické řízení podniku.Hospodárnost, ekonomická efektivnost, ekonomická účinnost,
pojetí nákladů.Výnosy, náklady, výsledek hospodaření.
5. Řízení nákladů, kalkulace, kalkulační systém, tvorba cen.
6. Výrobní činnost podniku.Zásobování.Nákup.
7. Rozpočetnictví. Rozpočty CF, výkaz zisku a ztráty, rozpočtová rozvaha.Rozpočty režijních
nákladů.
8. Manžerské rozhodování krátkodobé - CVP, citlivosti , bezpečnostní marže
9. Finanční činnost podniku. Metody analýzy výkonnosti podniku. Analýza rentability,
finanční stability.
10. Financování investic. Úvěr, leasing.
11. Investiční činnost podniku. Rozpočty kapitálových výdajů, hodnocení ekonomické
efektivnosti investic, investiční rozhodování.
12. Personální práce. Mzdový systém.
13. Podvojné účetnictví. Rozbory, controlling, audit. Shrnutí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. 1. Založení podniku, postupný výklad obsahu předmětu ekonomika podniku, jakým způsobem souvisí jednotlivá témata přednášek a cvičení.
2.- 3. Majetková a kapitálová struktura podniku. Sestavení rozvahy. Výpočet optimální kapitálové struktury.
4. Oceňování majetku - účetní odpisy dlouhodobého majetku.
5. Sestavení výkazu zisku a ztráty. Transformace druhového třídění nákladů na třídění kalkulační - šachovnicová tabulka.
6. Kalkulace úplných nákladů a neúplných nákladů. Postupná a průběžná kalkulace. Tvorba ceny.
7. Výpočet výrobní kapacity [různých výrobních zařízení, soustav strojů (buňky, linky), montáže, formoven, dílen, provozů, podniku], využití výrobní kapacity (extenzivní využití i intenzivní využití) a návrh opatření ke zvýšení využití výrobní kapacity. Základní způsoby znázornění materiálového toku (postupové diagramy, schémata materiálového toku, matice dopravních vztahů) a řešení rozmísťování pracovišť k návrhům na zvýšení efektivnosti činnosti podniku; využití norem spotřeby materiálu z technologické dokumentace k operativní kontrole jejich plnění a využití materiálu; řešení časové stránky výrobního procesu tak, aby se zvyšovala efektivnost činnosti podniku; návrh opatření ke zvýšení efektivnosti řízení zásob nedokončené výroby.
8. Bod zvratu, CVP, citlivosti , bezpečnostní marže.
9. Základní metody hodnocení finanční činnosti - poměrové ukazatele.
10. Vyšší metody hodnocení finanční situace - bonitní a bankrotní modely. EVA, MVA.
11. Metody hodnocení efektivnosti investic – ČSH, IRR, PB.
12. Mzdový systém v podniku .Produktivita práce. Určování potřeby počtu pracovníků různých profesí, dílen, procesů, provozů, podniku.
13. Zápočtový test.