Detail předmětu

Makroekonomie

FSI-HMKAk. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je zprostředkovat studujícím nezbytné penzum znalostí pro pochopení základních principů makroekonomie. V rámci předmětu budou objasněna východiska ekonomického myšlení, vztahy mezi nabídkou a poptávkou na trzích výrobků a služeb a trzích výrobních faktorů, přístupy k měření makroekonomického výstupu, faktory podmiňující ekonomický růst a v neposlední řadě klíčové otázky vztahující se k trhu peněz a hospodářské politice. Předmět "Makroekonomie 1" se v teoretické rovině opírá o současné ekonomické teorie hlavního proudu.

Výsledky učení předmětu

Studující porozumí principům ekonomického myšlení v kontextu ekonomických teorií hlavního proudu. Součástí kompetencí je rovněž pochopení mechanismu fungování národní ekonomiky, definování její rovnováhy a propojení národního hospodářství s vnějším ekonomických prostředím. Studující porozumí významu znalostí makroekonomických teorií z pohledu managementu podnikatelských subjektů, což jej podpoří v procesu rozhodování, tzn. v analytické práci předpokládající znalosti o vývoji vnějšího ekonomického prostředí vedoucí k lepším výsledkům v rámci operativního a strategického řízení podnikatelských subjektů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti ekonomické teorie a matematiky na úrovni ukončeného středoškolského vzdělání.

Doporučená nebo povinná literatura

KUČEROVÁ, V. Makroekonomie 1. Brno: CERM, 2013. 126 s. ISBN: 978-80-214-4798- 1.
JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. ISBN 978-80-247-3258-9.
SAMUELSON, P.A.; NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 18.vyd. Praha: NS SVOBODA, 2010. 775 s. ISBN 80-205-0590-3. (CS)
LIŠKA,V a kol. Makroekonomie , 2.vyd. Praha, Professional Publishing, 2004,928s., ISBN 80-86419-51-1
SOUKUP, J., POŠTA, V. a kol. Makroekonomie. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2.
HOLMAN,R. a kol. Ekonomie. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 720 s. ISBN 978-80-7400-006-5. (CS)
Pontus Rendahl; Fiscal Policy in an Unemployment Crisis, The Review of Economic Studies, Volume 83, Issue 3, 1 July 2016, Pages 1189–1224, https://doi.org/10.1093/restud/rdv058 (EN)
MANKIW, N. G. Principles of Macroeconomics. 7th Edition. Cengage Learning, 2015. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek, které mají charakter výkladu probírané látky uvedené v osnově předmětu s možností diskuse o aktuálním tématu v závěrečném bloku. Cvičení jsou zaměřena na řešení praktických úloh a procvičení teoretických základů z přednáškových bloků.

Způsob a kritéria hodnocení

Studující získá zápočet, pokud obdrží minimálně 15 bodů z 30 možných bodů udělovaných na cvičeních a zároveň splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za znalosti na cvičeních, které budou ověřovány ve formě třech průběžných písemek (maximální hodnocení každé z nich činí 2 body, minimální počet bodů není stanoven) a ve formě závěrečné písemky na konci semestru, ze které musí studující získat minimálně 10 bodů (maximální počet bodů z písemky je 20). Pokud studující nezíská dostatečný počet bodů ze závěrečné písemky na konci semestru, může tuto písemku opakovat v jednom opravném termínu stanoveném cvičícím. Jeden bod lze získat v případě 100 % účasti na cvičeních a maximálně 3 body za aktivní účast na cvičeních, čímž se má na mysli aktivní zapojení se do výuky formou řešení příkladů a zadaných úkolů před skupinou (u tabule).
Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná. V úvahu se berou ucelené znalosti makroekonomie. Maximální počet bodů činí 70, přičemž studující musí získat minimálně 35 bodů. V případě, že studující obdrží z písemné zkoušky minimální počet bodů, přičítají se k těmto body ze zápočtu.
Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90-100 bodů
B: 80-89 bodů
C: 70-79 bodů
D: 60-69 bodů
E: 50-59 bodů
F: méně než 50 bodů
Studující má právo se od zkoušky odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Studující, který se od zkoušky odhlásil(a), je posuzován(a), jako kdyby nebyl(a) ke zkoušce přihlášen(a). Odstoupí-li studující od zkoušky po jejím začátku, nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy, nebo jeho/její omluva není přijata, je klasifikován(a) stupněm „F”.
Neodhlásil-li se studující včas od zkoušky, může se z vážných, zejména zdravotních, důvodů omluvit zkoušejícímu i dodatečně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od určeného termínu pro konání zkoušky nebo od odpadnutí překážky bránící omluvě. Studující v omluvě uvádí vážný důvod, proč se ke zkoušce nemohl(a) dostavit.
Nesouhlasí-li studující s hodnocením předmětu, pak má právo se proti tomuto výsledku odvolat a to do 24 hodin od doby, kdy bylo hodnocení vloženo do IS VUT.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je pochopení klíčových makroekonomických teorií v rozsahu kladeném na studujícího vysokých škol ekonomického zaměření. Studující se seznámí se základními pojmy, principy a teoriemi stejně jako s aplikační rovinou v kontextu hospodářské politiky státu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky na cvičení je plně v kompetenci cvičícího. Podmínkou udělení zápočtu je splnění kritéria 75% povinné účasti na cvičeních, prokázání znalostí na cvičeních, úspěšné absolvování zápočtového testu a získání minimálně 15 bodů ze 30 možných.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do makroekonomie - principy ekonomie, ekonomické myšlení.
2. Trh, tržní mechanismus. Nerovnovážný trh, neefektivnost, typy tržních struktur.
3. Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Sklon a posun křívek AS a AD.
4. Měření výkonnosti ekonomiky, ukazatele typu produkt a důchod.
5. Pojetí makroekonomické rovnováhy, modely makroekonomické rovnováhy - klasický, keynesiánský a neokeynesiánský .
6. Teorie hospodářského cyklu. Ekonomický růst a modely ekonomického růstu.
7. Teorie peněz, poptávka a nabídka na trhu peněz, peněžní multiplikátor, centrální banka, sektor komerčních bank.
8. Trh práce, nezaměstnanost. Rovnováha na trhu práce.
9. Inflace, druhy inflace, inflace a nezaměstnanost, teorie Phillipsovy křivky.
10. Fiskální politika - státní rozpočet, veřejné finance, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální
politika.
11. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
12. Teorie mezinárodního obchodu, vnější měnová a obchodní politika, volný obchod, protekcionismus, vývoj měnových kurzů.
13. Makroekonomické cíle, účinnost hospodářské politiky, magické n-úhelníky, funkce státu v tržní ekonomice.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu. Základní ekonomické pojmy.
2. Trh a tržní mechanismus, řešení příkladů na principy trhu, cenovou elasticitu nabídky a poptávky, teorém pavučiny, principy čištění trhu a nastavování tržní rovnováhy.
3. Model AS–AD, formování křivek AS-AD, příklady na působení cenových a necenových faktorů na makroekonomické úrovni.
4. Měření výkonu ekonomiky, výpočet ukazatelů typu produkt a důchod a vzájemné vztahy mezi nimi.
5. Dvou-sektorový model důchod-výdaje, určení rovnováhy v modelu Keynesiánských kříž pro dvousektorovou ekonomiku a factory ovlivňující změnu rovnovážného stavu.
6. Trh peněz a peněžní multiplikátor, princip tvorby depozitních peněz v ekonomice a jejich vztahu k hospodářskému výkonu státu.
7. Trh práce a nezaměstnanost, principy utváření nabídky a poptávky na trhu práce, řešení tržních selhání a neefektivity na tomto trhu.
8. Měření inflace, vliv změn cenové hladiny na ekonomiku a principy kalkulace míry inflace ve státě.
9. Příčiny a fáze hospodářského cyklu, hospodářský cyklus ČR, identifikace faktorů vyvolávajících cyklické změny v ekonomice a projevů fází hospodářského cyklu v reálném ekonomickém životě.
10. Typy fiskální politiky, státní rozpočet, principy jeho utváření a jeho vliv na vývoj ekonomické situace ve státě.
11. Typy monetární politiky a důvody jejich uplatnění, rozbor vlivu monetární politiky na makroekonomickou situaci ve státě, politika ČNB.
12. Platební bilance, účtování na účtech platební bilance, měnové kursy a identifikace faktorů působících na oslabování a posilování měny.
13. Písemná zápočtová práce.