Detail předmětu

Aplikovaná teorie obrábění

FSI-HAOAk. rok: 2020/2021

Kurs je zaměřen na teoretické základy obráběcího procesu a jejich vlivy na poruchy obrobené plochy. Vychází z fyzikálních základů obráběcího procesu z hlediska interakce řezného nástroje a obrobku. Zaměřuje se na dokončovací metody obrábění a navazující interpretaci parametrů obrobené plochy.

Výsledky učení předmětu

Absolventi kursu mají zvládnout teoretickou podstatu obráběcího procesu a její aplikaci na reálné obráběcí metody se zaměřením na dokončování vysoce přesných obrobených ploch.

Prerekvizity

Teoretické základy obrábění, nástrojové materiály, aspekty pružných a plastických deformací materiálu.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCMAN, Karel. Speciální technologie - Obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 227 s. ISBN 80-214-2562-8. (CS)
FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006, 225 s. ISBN 80-214-2374-9. (CS)
AB SANDVIK COROMANT - SANDVIK CZ, s.r.o. Příručka obrábění - Kniha pro praktiky. Přel. M. Kudela. 1. vyd. Praha: Scientia, 1997. Přel. z: Modern Metal Cutting - A Practical Handbook. ISBN 91-97 22 99-4-6. (CS)
WALKER, J.R. Machining Fundamentals. The Goodheart-Wilcox Company, Inc., Tinlez Park, Illinois, 7th ed., 2004, pp. 640, ISBN 1-59070-249 (EN)
TRENT, E. M., and P. K. WRIGHT. Metal Cutting. Fourth Edition. Butterworth-Heinemann. Boston, Oxford, Auckland, Johannesburg, Melbourne, New Delhi, 2000, pp. 446. ISBN 0-7506-7069-X. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu:
- účast ve cvičeních,
- zpracování požadovaných elaborátů,
Zkouška bude mít písemnou a ústní část a výsledná klasifikace bude v souladu s článkem 12 a 13 platného Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit posluchače s teoretickými souvislostmi obráběcích procesů a parametry obrobené plochy se zaměřením na dokončovací obráběcí metody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka v rámci cvičení bude nahrazena po dohodě s příslušným vyučujícím.
Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná.
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fyzikální základy procesu řezání I
2. Fyzikální základy procesu řezání II
3. Interakce řezného nástroje a obrobku
4. Energetická identifikace řezného procesu
5. Analýza hospodárnosti řezného procesu
6. Statistická interpretace technologických veličin
7. Technologická identifikace kvality povrchu obrobené plochy
8. Technologické aspekty obrábění tvrdých materiálů
9. Teoretické základy brousicích metod obrábění I
10.Teoretické základy brousicích metod obrábění II
11.Progresivní metody obrábění
12.Dokončovací metody obrábění
13.Vývojové trendy obráběcích metod

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Technologické charakteristiky třísek
2. Opotřebení břitu řezného nástroje
3. Trvanlivost břitu řezného nástroje
4. Statistická interpretace technologických veličin
5. Přesnost obráběcího procesu soustružení I
6. Přesnost obráběcího procesu soustružení II
7. Závislosti parametrů struktury povrchu na posuvu při soustružení I
8. Závislosti parametrů struktury povrchu na posuvu při soustružení II
9. Technologická analýza brousicího procesu I
10.Technologická analýza brousicího procesu II
11.Kvalita povrchu soustružené a válečkované plochy
12.Energetické parametry řezného procesu
13.Zápočet