Detail předmětu

Výrobní stroje a zařízení

FSI-FVYAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na analýzu konstrukce jednotlivých reprezentantů výrobních strojů a na návrhové a výpočetní metody. Vychází z teorie a technologie obrábění a tváření. Prezentuje současné principy metodiky konstruování výrobních strojů. Podává přehled o základních parametrech a charakteristikách současných výrobních strojů, konstrukčních principech jednotlivých typů strojů, strojních uzlů a mechanizmů.

Výsledky učení předmětu

Student předmětu se orientuje v základech stavby a využití obráběcích a tvářecích strojů.
Zná základní současné reprezentanty obráběcích a tvářecích strojů vyráběných v ČR a ve světě, jejich charakteristiky a možnosti jejich využití.

Prerekvizity

Znalost technologie obrábění a tváření. Znalost fyzikálních zákonů, statiky, kinematiky a dynamiky. Znalost pevnostních výpočtů, základy mechanizace a automatizace. Aplikace výrobních strojů ve výrobních linkách.

Doporučená nebo povinná literatura

Katalog dodavatelů a výrobců strojírenské techniky 2004 - 2005, Svaz dodavatelů a výrobců strojírenské techniky, Praha, 2004
Jiří Marek a kolektiv; Konstrukce CNC strojů III; MM publishing s.r.o., Praha 2014; ISBN 978-80-260-6780-1 (CS)
BRENÍK, P.; PÍČ, J. Obráběcí stroje - konstrukce a výpočty. 2. vyd. Praha: SNTL, 1986. 573 s. ISBN 04-235-86
ŽENÍŠEK, J.; JENKUT, M. Výrobní stroje a zařízení. 2. vyd. Praha: SNTL, 1990. 276 s. ISBN 04-222-90
RUDOLF, B.; KOPECKÝ, M. Tvářecí stroje - základy stavby a využití. 1. vyd. Praha: SNTL, 1985. 405 s. ISBN 04-231-85

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikačního zápočtu je účast ve cvičeních a úspěšné složení písemného testu. Test je zvlášť pro znalosti získané na cvičení a zvlášť pro znalosti získané na přednáškách. Zapisuje se celkové hodnocení podle klasifikace ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámení se základními typy výrobních obráběcích i tvářecích strojů, s jejich konstrukčními principy, funkcí, základními vlastnostmi a způsobem a možnostmi jejich využívání ve výrobě. Posluchač získá přehled o současné produkci obráběcích a tvářecích strojů v ČR a ve světě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou doporučené.
Cvičení jsou povinná. Kontroluje se účast.
Neúčast je možno nahradit po dohodě s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-SSZ , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní rozdělení, parametry a požadavky kladené na obráběcí stroje
2. Základy konstrukce obráběcích strojů I – materiály ve stavbě strojů
3. Základy konstrukce obráběcích strojů II – mechanismy ve stavbě strojů
4. Soustruhy, vrtačky a vyvrtávací stroje
5. Frézky, ozubárenské stroje, brusky
6. Obráběcí centra, stroje s paralelní kinematikou
7. Příslušenství obráběcích strojů
8. Vřetena obráběcích strojů
9. Základní rozdělení, parametry a požadavky kladené na tvářecí stroje
10. Mechanické buchary
11. Mechanické lisy
12. Hydraulické lisy
13. Normy, zákony a bezpečnostní předpisy, předávací podmínky

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 2. Obecné požadavky na obráběcí stroje, tuhost
3. - 4. Kinematické struktury obráběcích strojů
5. - 6. Požadavky na geometrickou, pracovní a výrobní přesnost obráběcích strojů
7. - 8. Parametry tvářecích strojů
9. - 10. Základní výpočty u bucharů
11. - 12. Základní výpočty u mechanických lisů
13. Test a udělení zápočtu

eLearning