Detail předmětu

Hydraulické převody strojů

FSI-FHPAk. rok: 2020/2021

Hydrostatické převody: prvky hydrostatických mechanismů - převodníky, prvky pro řízení tlaku, prvky pro řízení průtoku, prvky pro řízení směru průtoku, pomocné prvky, proporcionální prvky. Výpočet hydrostatických obvodů, rozběh a brždění, tepelná bilance. Hydrostatické obvody pracovních strojů.
Hydrodynamické převody: hydrodynamické spojky a měniče.

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu umožňuje získat studentům znalosti nezbytné
k projektování a konstrukci zejména mobilních pracovních
strojů studovaného oboru. S ohledem na současné vývojové trendy
získají a upevní si znalosti zejména z oblasti návrhu regulačních hydrostatických obvodů.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky, základů částí strojů a jejich mechanismů, fyziky materiálů a základů elektrotechniky.

Doporučená nebo povinná literatura

MÁLIK, Ladislav. Konštruovanie. III, Mechanické, hydraulické a hydromechanické prenosy. 2. preprac. vyd. V Žiline: Žilinská univerzita, 2012, 514 s. ISBN 978-80-554-0476-9. (SK)
ŠKOPÁN, M.: Hydraulické převody strojů. Elektronická verze, VUT Brno 2009 (CS)
Pavlok, B. – Hružík, L. – Bova, M.: Hydraulická zařízení strojů. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007, 123 s. (CS)
BAROŠKA, Ján. Hydrostatické mechanizmy. Žilina: Hydropneutech, 2012, 388 s. ISBN 978-80-970-89726. (SK)
SUBRAMANYA, K. 1000 solved problems in fluid mechanics (includes hydraulic machines). New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2005, ix, 456 s. : il. ISBN 978-0-07-014476-7. (EN)
Majmudar, R.S.: Oil Hydraulics Systems, McGraw-Hill 2003, ISBN 0-07-140669-7 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením. Součástí výuky mohou být exkurze do firem, které vyrábí nebo provozují zařízení z tématického okruhu výuky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z části písemné a ústní.
Písemná část zkoušky je hodnocena 50 body, k připuštění
k části ústní je nezbytné získat alespoň 20 bodů. Ústní část
zkoušky je klasifikována samostatně a má na výsledné hodnocení
váhu rovnocennou s částí písemnou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je rozvinutí a prohloubení znalostí studentů
z oblasti částí a mechanismů strojů a hydraulických strojů
v aplikace zejména na dopravní a manipulační techniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínkou udělení zápočtu: aktivní účast ve cvičeních, absolvování všech úloh a splnění podmínek zápočtového testu. Účast ve cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-SSZ , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Teorie hydrostatických mechanismů, rce kont., Ber. rce.
2. Hydraulické ztráty v hydrostatických mechanismech
3. Přenos tlakové energie v hydrost. mechanismech
4. Řazení odporů stejného a různého druhu, odporové sítě
5. Rozběh a brždění hydr. mechanismů, tepelný výpočet HO
6. Prvky HS mechanismů - převodníky a jejich parametry
7. Hydrogenerátory – konstrukce, charakteristiky, obvody
8. Rotační a přímočaré hydromotory – konstrukce, charakteristiky, zapojení do obvodu
9. Prvky pro řízení tlaku, směru a velikosti průtoku
10. Proporcionální prvky, pomocné prvky
11. Základy stavby hydrostatických mechanismů
12. Hydrostatické pohonné obvody mobilních pracovních strojů
13. Hydrodynamické spojky a měniče

Laboratorní cvičení

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

8. –9. Konstrukce a údržba základních prvků HS obvodů
10. – 11. Stanovení charakteristiky hydrogenerátoru
12. - 13. Řízení rychlosti hydromotorů v otevřeném hydraulickém obvodu

Cvičení

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kapaliny hydrostatických obvodů a jejich vlastnosti
2. – 3. Hydraulické ztráty v hydrostatických mechanismech
4. Výpočet odporů proti pohybu, zrychlení deformaci
5. – 6. Výpočet rozběhu a brždění hydr. mechanismu
7. Tepelný výpočet hydrostatického mechanismu

eLearning