Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-EPP)

FSI-FEEAk. rok: 2020/2021

V rámci výuky jsou studenti seznámeni se základními pravidly tvorby závěrečných prací, jsou jim předány základní požadavky na závěrečné kvalifikační práce a informace o práci s literaturou a tvorbě citací. Náplní předmětu je i práce s dokumenty a prezentací v nástrojích MS Office a předání základních dovedností z rétoriky a mluveného projevu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia jsou nabyté znalosti o tvorbě, zpracování a prezentaci závěrečné práce.

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu absolvovaného bakalářského studia doplněné studiem literatury k tématu závěrečné práce.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Krbek, B. Polesný, Závěrečný projekt, skripta VUT v brně, 1987
J. Krbek, B. Polesný, Závěrečný projekt, skripta VUT v Brně, 1995
BIERNÁTOVÁ, Olga a SKŮPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690
Umberto Eco: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997, ISBN 80-7198-173
Kratochvíl, Jiří. Jak citovat. Materiál MU.
ČSN ISO 690-2(01 0197) Informace a dokumentace - Bibliografické citace. Praha: Český normalizační institut, 2000.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky. Účast na cvičení je poviná.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce studenta bude ohodnocena na základě zpracovaných úvodních částí závěrečné práce v rozsahu stanoveném vedoucím závěrečné práce. Zpracované části závěrečných prací budou prezentovány v rámci seminářů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s povinnými náležitostmi závěrečných prací, pravidly citování, a způsoby tvorby závěrečných prací. Dalším cílem předmětu je příprava na státní závěrečnou zkoušku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky bude individuálně stanoveno na začátku semestru vedoucím závěrečné práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Jak začít?
2. Náležitosti závěrečných prací
3. Citace
4. Prezentace
5. Individuální příprava
6. Individuální příprava
7. Prezentace tématu se ZV