Detail předmětu

Audio Engineering Seminar

FEKT-MPA-AESAk. rok: 2020/2021

Předmět obsahuje především témata z oblasti pokročilých metod analýzy a zpracování zvukových signálů pro aplikace v akustice, elektroakustice, muzikologii, v hudební produkci, v multimediálních technologiích a virtuální realitě. Jedná se zejména o využití umělé inteligence, dolování informací z hudebních děl, řídkých reprezentací signálu, modelování analogových a číslicových zvukových systémů a mechanických a akustických systémů v reálném čase a o moderní přístupy k analýze a syntéze zvuku.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- praktikovat znalosti z moderních trendů vývoje zvukových technologií
- posoudit možnosti využití pokročilých zvukových technologií při řešení problémů z praxe
- využít znalosti pokročilých zvukových technologií ve vývoji produktů
- analyzovat vliv pokročilých zvukových technologií na vývoj zvukových systémů

Prerekvizity

Studenti musí mít základní znalosti z oblasti zpracování zvukových signálů a zvukové techniky na magisterské úrovni.

Doporučená nebo povinná literatura

AGGARWAL, Charu C. Neural networks and deep learning: a textbook. Cham: Springer, 2018, xxiii, 497 stran. (EN)
SMITH, Julius O. (Julius Orion). Physical Audio Signal Processing: for Virtual Musical Instruments and Digital Audio Effects. Lexington]: W3K Publishing, 2010, xxii, 803 s. ISBN 978-0-9745607-2-4. (EN)
BAI, Mingxian, Jeong-Guon IH a Jacob BENESTY. Acoustic array systems: Theory, implementation, and application. Singapore: Wiley, 2013, xix, 516 s. : il. ISBN 978-0-470-82723-9. (EN)
FORNASIER, Massimo. Theoretical foundations and numerical methods for sparse recovery. Berlin: Walter de Gruyter, 2010, x, 340 s. : il. ISBN 978-3-11-022614-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Vyučování obsahuje seminář. Během výuky bude využit také e-learningový systém Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Maximum 30 bodů je uděleno za průběžné testy z teoretických znalostí v semináři. Závěrečný projekt je hodnocen maximem 70 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do strojového učení a analýzy časových řad
2. Analýza zvukových signálů pomocí technik strojového učení
3. Získávání informace z hudby
4. Analýza hudebního obsahu
5. Akustická analýza patologie řeči a hlasu
6. Restaurování audiosignálů poškozených saturací
7. Doplňování chybějících vzorků do audiosignálu
8. Ekvalizace kmitočtové odezvy reprodukčního řetězce
9. Modelování elektroakustických měničů
10. Modelování nelineárních systémů pro zpracování zvuku v reálném čase
11.
12.
13.

Cíl

Cílem předmětu je dát studentům přehled o aktuálních tématech a trendech v oblasti audio inženýrství. Studenti se seznámí s pokročilými technikami analýzy a zpracování zvukových signálů a hudebních děl včetně využití umělé inteligence, dále s moderními trendy v oblasti řešení akustiky prostorů, modelování a návrhu elektroakustických měničů, teoretické a experimentální psychoakustiky, virtuální reality a v dalších oblastech. Teoretické poznatky jsou v rámci předmětu demonstrovány na příkladech z praxe a případových studiích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning