Detail předmětu

Využití GIS ve vodním hospodářství

FAST-DSB028Ak. rok: 2020/2021

Geografické informační systémy nabízejí velké množství nástrojů a operací schopných simulovat metody a přístupy užívané při řešení problematiky životního prostředí. Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné ve vodním hospodářství a při řešení protierozní a protipovodňové ochrany v povodích.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne analyzovat a navrhovat komplexní systém problematiky vodního hospodářství krajiny s využitím nástrojů GIS.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, pozemkové úpravy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Informační systémy o území – geoinformatika, práce s digitální mapou.
2. Podklady a jejich příprava pro GIS aplikace v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí a pozemkových úpravách.
3. Prostorové analýzy.
4. Digitální modely terénu,Digitální model terénu ATLAS – aplikace EROZE, HYDROLOGIE.
5. GIS analýzy pro hydrologické modely, modely pro výpočet eroze a transportu splavenin.
6. Vodohospodářský GIS – obecně, GIS aplikace podniků Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Vltavy.
7.–13. GIS pro revize ochranných pásem povrchových vodních zdrojů,GIS podniků vodovodů a kanalizací, projekty VODA, KANAL, GIS katastru nemovitostí a v procesu komplexních pozemkových úprav,GIS analýzy při navrhování územních systémů ekologické stability,GIS analýzy v procesu pořizování územně plánovací dokumentace.

Cíl

Cílem výuky geografických informačních systémů ve vodním hospodářství je poskytnout studentům doktorandského studia informace o principech zpracování dat v digitálních technologiích , o vlastnostech, typech a užití digitálních dat v GIS aplikacích.
Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné a používané v problematice GIS ve vodním hospodářství, při řešení pozemkových úprav a také při řešení protierozní a protipovodňové ochrany.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor