Detail předmětu

Revitalizace a stabilita krajiny

FAST-NSB020Ak. rok: 2020/2021

Základy krajinné ekologie. Typy krajiny, vliv člověka na krajinu, hlavní příčiny antropogenního poškozování krajiny.
Devastace krajiny při těžbě nerostných surovin a její rekultivace.
Klasifikace rekultivací, biotechnické rekultivace, rekultivace zemědělské a lesnické, nové trendy v rekultivacích v ČR.
Ekologická stabilita, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability.
Ochrana krajiny.
Problémy vody v krajině.
Revitalizace vodních systémů krajiny, revitalizace malých vodních toků v krajině, dotační programy pro CR.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti z ekologie krajiny, o revitalizace krajiny, stabilitě krajiny, územních systémech ekologické stability, revitalizaci vodních systémů v krajině.

Prerekvizity

Základní znalosti přírodovědných předmětů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do ekologie krajiny. Krajinná ekologie jako vědecký obor. Názvosloví.
2. Krajina přírodní. Krajina kulturní. Krajina narušená.
3. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny a metody jejího hodnocení.
4. Krajina devastovaná. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, rostliny. Rekultivace lesnická, vhodné dřeviny. Další způsoby rekultivací.
5. Obnova krajiny. Územní systémy ekologické stability.
6. Urban sprawl, výstavba šetrná k životnímu prostředí. Ochrana krajiny.
7. Voda v krajině. Problémy v ploše povodí, problémy nevhodných úprav říční sítě. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině.
8. Revitalizace vodních systémů v krajině. Základní pravidla, technická řešení revitalizací a migrační prostupnosti toků.
9. Hodnocení revitalizací, údržba, problémy. Příklady revitalizací z ČR i ze zahraničí.
10. Ochrana přírody a krajiny v ČR, legislativa. Dotační programy.

Cíl

Základní znalosti z ekologie krajiny, krajina přírodní a kulturní, vliv lidské činnosti, revitalizace krajiny, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability, revitalizace vodních systémů v krajině

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor