Detail předmětu

Úpravy odtokových poměrů povodí

FAST-NSA015Ak. rok: 2020/2021

Analýza historického vývoje a stavu krajiny. Vývoj krajiny bez antropogenních vlivů a změny způsobené člověkem. Odtokové poměry segmentů krajiny, jejich retenční schopnosti a možnost vlivu člověka na tyto vlastnosti. Změny způsobené zemědělstvím, vliv ochranářských opatření, vliv technických zásahů. Ochrana půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem. Tvorba krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku chrany půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem, tvorby krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti Hydrologie, Pozemkových úprav, Ochrany a organizace povodí, Revitalizace a stabilita krajiny

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.–2. Extrémní hydrologické jevy v povodí - povodňové ohrožení, sucho
3.–4. Komplexní návrh přírodě blízkých adaptačních opatření v povodí
5.–6. Návrh liniových technických ochranných a retenčních opatření
7.–8. Návrh plošných technických ochranných a retenčních opatření, zemní terasy, retenční nádrže
9.–10. Revitalizace hydrografické sítě a mikrosítě
11.–13.Územní systémy ekologické stability krajiny a pozemkové úpravy v kontextu ochrany a organizace povodí

Cíl

Poskytnou studentům informace o vývoji krajiny bez antropogenních vlivů a změny způsobené člověkem. Odtokové poměry segmentů krajiny, jejich retenční schopnosti a možnost vlivu člověka na tyto vlastnosti. Změny způsobené zemědělstvím, vliv ochranářských opatření, vliv technických zásahů. Ochrana půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem. Tvorba krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor