Detail předmětu

Odpadové hospodářství

FAST-BPB013Ak. rok: 2020/2021

Předmět je orientován do oblasti ekologického inženýrství s účelem rozšíření znalostí ochrany životního prostředí před únikem nebezpečných látek z komunálních i průmyslových odpadů.
Pozornost je zaměřena především na koncepci odpadového hospodářství ČR. Z technických způsobů zneškodňování odpadů se předmět podrobněji zabývá kompostováním a skládkováním odpadů podle platné české legislativy.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu: plánování, navrhování a řízení odpadového hospodářství. Systém hodnocení předmětu na stránkách ústavu vodního hospodářství obcí.

Prerekvizity

Hydrogeologie, Chemie vody, Mechanika zemin.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Legislativa a terminologie v odpadovém hospodářství, fyzikálně-chemické charakteristiky odpadů, katalog odpadů, nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem.
2. Koncepce odpadového hospodářství ČR – současnost a vývojové trendy, plány odpadového hospodářství.
3. Obaly, rozdělení a jejich funkce.
4. Třídění odpadu, nádoby na třídění odpadu.
5. Skládkování – legislativa, skupiny skládek a jejich technické zabezpečení, výběr vhodné lokality, inženýrsko-geologické a hydrologické podklady, technické řešení skládek.
6. Vodní hospodářství skládek, čištění průsakových vod.
7. Rekultivace skládek a starých zátěží.
8. Kompostování, rozdělení kompostáren, biologické procesy kompostování.
9. Termické způsoby zneškodňování odpadů – spalování, zplyňování, pyrolýza.
10. Návštěva spalovny v Brně.
11. Technické řešení spaloven, stavební objekty a technologické vybavení.

Cíl

Cílem předmětu je souhrn veškerých dostupných informací z oblastí tuhých komunálních odpadů s důrazem na ochranu podzemních vod z pohledu platné legislativy, prováděcích předpisů a programů. Předmět přináší poznatky v oblasti plánování, návrhu a řízení odpadového hospodářství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor