Detail předmětu

Úpravy toků a jezy

FAST-BRA005Ak. rok: 2020/2021

Úpravy toků a jezy navazují svým obsahem na předmět Vodohospodářské stavby se zaměřením především na problematiku úprav vodních toků, navrhování jezových konstrukcí a vodních cest. V úpravách toků je kladen důraz na posouzení stávajícího stavu říčního koryta z hlediska technického i ekobiologického a zpracování návrhu požadovaných úprav(hydrotechnické výpočty a základní výkresová dokumentace). Z problematiky navrhování jezových konstrukcí je zdůrazněn význam pevných jezů a jejich návrh. Informace o typech a návrhu jezů s pohyblivou hradící konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne navrhnout úpravu vodního toku a návrh jezu. Student získá přehled o typech a návrhu jezů s pohyblivou hradící konstrukcí.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, vodohospodářské stavby.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vodní toky a říční stavby v ČR, SVP, úvod o korytě, prvky vývoje říčního koryta.
2. Koncepční řešení úpravy toku, účel jeho úpravy, pojem ekobiologická úprava, revitalizace.
3. Návrh úpravy toku,podélný sklon dna, návrh a posouzení příčného profilu.
4. Posouzení stability koryta – stabilita dna koryta, svahů, její stanovení v přímé a v oblouku.
5. Opevňovací stavby v říčním korytě – opevnění dna, paty svahu, objekty na toku – spádové stupně, balvanité skluzy.
6. Vegetační doprovod vodních toků – břehové a doprovodné porosty, prostorová a druhová skladba porostů.
7. Účel a charakter jezových staveb – základní pojmy, rozdělení, půdorysné uspořádání, návrhový průtok.
8. Pevný jez – konstrukce pevného jezu, typy pevných jezů, jezové těleso, jezové pilíře, křídla nábřežních pilířů.
9. Vývařiště – návrh prohloubeného vývaru, rozražeče a usměrňovače vodního proudu, opevnění dna a břehů za jezem.
10. Bezpečnost a stabilita jezové konstrukce – síly působící na jezovou konstrukci, posouzení stability.
11. Pohyblivé jezy – typy pohyblivých jezů, hydrostatické jezy a vakový jez, provizorní hrazení jezů.
12. Evropské vodní cesty – význam, průplav Dunaj-Odra-Labe, plavební prostředky, trasa, podélný a příčný profil.

Cíl

Získání základních informací z oblasti navrhování jezů a úprav vodních toků

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor