Detail předmětu

Hydraulika

FAST-BRA003Ak. rok: 2020/2021

Studiem předmětu získají studenti informace o chování a účincích kapalin na objekty a zařízení v klidu a v pohybu.Jedná se o stanovení účinku vody na rovinné a zakřivené plochy a informace o plavání těles.
Poznatky o proudění a pohybu vody v tlakových trubních systémech a systémech s volnou hladinou tj. otevřených přírodních a umělých korytech. Poznatky z hydrauliky objektů na těchto zařízeních.
Ustálený nerovnoměrný a neustálený plynule se měnící pohyb v korytech a potrubích, plnění a prázdnění neprizmatických nádrží a plavebních komor. Hydraulické charakteristiky šachtových a bočních přelivů, skluzů. Typy vodních skoků a návrh vývaru.
Základy modelové podobnosti v mechanice tekutin. Vybrané kapitoly z objektové hydrauliky a hydrauliky tlakových systémů.
Praktické aspekty proudění podzemní vody, princip spojitosti. Základní předpoklady přijímané při řešení úloh proudění podzemní vody, jednoduché jímací objekty, jednoduché modely proudění hrázemi, jednoduchá řešení soustavy studní.
Poznatky jsou prakticky aplikovány ve výpočtových a laboratorních cvičeních.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Posluchač zvládne problematiku klidu a pohybu kapalin newtonského typu a v doplňkovém přehledu i nenewtonského typu. Po studiu předmětu bude schopen provádět výpočty základního typu proudění včetně stanovení tlakových poměrů na obtékaných (protékaných) částech hydraulických okruhů.

Prerekvizity

Střední úroveň znalostí z předmětů fyzika, matematika, mechanika, mechanika zemin, statika a stavebni mechanika.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vlastnosti kapalin. Relativní klid kapaliny. Diferenciální rovnice pohybu ideální a skutečné kapaliny.
2. Ztráty mechanické energie prouděním kapaliny. Vzájemné ovlivňování hydraulických prvků z hlediska ztrát energie.
3. Volné a ponořené vodní paprsky kapaliny, obtékání těles.Účinek proudu kapaliny na plochy. Aplikace impulsové věty.
4. Proudění na základních a zvláštních přelivech, kapacita přepadu přes pohyblivé konstrukce. Přepad při vysokém stupni zatopení.
5. Prázdnění nádob, neprizmatické nádoby.Plnění a prázdnění plavebních komor. Plynule se měnící neustálené proudění.
6. Prvky trubní sítě (rozdělení a stékání proudů),návrh čerpadla, kavitace obtékaného povrchu.
7. Vodní skok v prizmatickém a neprizmatickém korytě. Nadkritické proudění v korytech a skluzech, provzdušnění vodního proudu.
8. Proudění v mostních profilech a propustcích.
9. Rázové vlny v korytech. Rázové vlny v potrubí, přímý a nepřímý vodní ráz. Časový průběh rázové vlny.
10. Proudění v předpolí vtoků, norné stěny.
11. Proudění nenewtonovských kapalin, tok binghamských a nebinghamských látek.
12. Základy modelové podobnosti v mechanice tekutin. Omezující podmínky modelové podobnosti na hydraulických modelech.
13. Darcyho rovnice, filtrační součinitel, specifický průsak a střední rychlost vody v pórech. Hydraulika studní při ustáleném stavu.

Cíl

Výuka navazuje na absolvované předměty matematika, deskriptivní geometrie a fyzika. Absolvent získá znalosti o klidu a pohybu kapalin newtonského typu a v doplňkovém přehledu i nenewtonského typu. Po studiu předmětu lze provádět výpočty základního typu proudění včetně stanovení tlakových poměrů na obtékaných (protékaných) částech hydraulických okruhů. Absolvent je připraven na působení v navazujících odborných oblastech v oboru hydrotechniky a vodního hospodářství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 3. ročník, zimní semestr, 9 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor