Detail předmětu

Stavební a správní právo

FAST-MV001Ak. rok: 2020/2021

Osvojení si základních principů, prvků a funkcí veřejné správy z hlediska státní a místní samosprávy. Znalosti budou zahrnovat i pravidla a postupy spojené se správním řízením v návaznosti na stavební zákon a další veřejnoprávní předpisy.
Část stavební právo zahrnuje přehled stavebního zákona, jeho význam a zásady, návaznost na prováděcí vyhlášky. Územní plánování a stavební řád. Problematiku vyvlastnění ve vyvlastňovacím řízení. Právní úpravu přestupků a jiných správních deliktů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v tomto oboru, proto se k jeho studiu nepožaduje žádné další odborné vědomosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vymezení a charakteristika základních pojmů správního práva
2. Organizace, pravomoc, a působnost orgánů státní správy
3-4.Organizace, pravomoc, a působnost orgánů územní samosprávy (obce, kraje)
5-6.Správní řízení
7. Přehled stavebního zákona, základní pojmy, navazující právní úprava
8. Územní plánování, nástroje územního plánování
9. Stavební řád, povolování, užívání a odstraňování staveb
10.Zkrácené stavební řízení, autorizovaný inspektor
11. Vyvlastňovací řízení
12. Přestupky a jiné správní delikty

Cíl

Osvojení si znalostí souvisejících s právní úpravou veřejnoprávních a stavebněprávních vztahů včetně jejich návazností na příslušné právní předpisy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor