Detail předmětu

Finance

FAST-BV004Ak. rok: 2020/2021

Finance, finanční soustava. Pojem podnikových financí. Podniková finanční soustava. Nástroje a zásady finančního řízení. Zakládání podniku, jeho majetková a finanční struktura. Oběžný majetek podniku, řízení jeho financování. Krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování OP. Dlouhodobé potřeby podniku a financování těchto potřeb. Financování projektu (zakázky). Vztah podniku a státního rozpočtu. Daňová soustava ČR a její vliv na podnikové finance. Vztah podniku a banky. Dodavatelsko-odběratelské vztahy a jejich vliv na peněžní toky ve firmě. Podstata finančního plánování.Veřejné finance, základní informace ve vazbě na financování firmy. Strukturální fondy EU, Kohézní fond.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost základních kategorí v oblasti podnikového financování.

Prerekvizity

Orientace v základní ekonomické terminologii a v ekonomice stavebního podniku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.
3. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.
4. Řízení stálých aktiv. Řízení zásob.
5. Řízení pohledávek a peněžních prostředků.
6. Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.
7. Peněžní toky v podniku jako celku. Řízení peněžních toků na stavební zakázce.
8. Daňová soustava ČR. Daň z příjmů fyzických osob.
9. Daň z příjmu právnických osob.
10. Daň z nemovitostí. Daň silniční.
11. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň spotřební.
12. Daň z přidané hodnoty.
13. Veřejné finance. Předvstupní fondy. Dotace

Cíl

Seznámení se základními kategoriemi v oblasti podnikového financování. Pochopení peněžních toků ve firmě a základní způsoby jejich řízení. Práce s veškerými dosažitelnými peněžními zdroji.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor