Detail předmětu

Železniční stanice a uzly1 (DST)

FAST-CN054Ak. rok: 2020/2021

Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba.
Dopravny a širá trať, základní pojmy. Rozdělení dopraven, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti.
Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
Železniční svršek a spodek a odvodnění železničních stanic.
Zařízení pro přepravu osob a zavazadel, nástupiště, podchody a lávky. Výpravní budovy, přednádraží.
Zařízení pro vykládku a nakládku zásilek, volné skládky, rampy, účelové drážní komunikace. Nákladiště, kontejnerová překladiště.
Zastávky, výhybny, odbočky, křižovatky.
Smíšené stanice – výchozí, koncové mezilehlé, přípojné, odbočné křižovatkové, uzlové, pohraniční, překládkové.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic.

Prerekvizity

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, projektování železničních tratí. Železniční spodek, členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa. Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy, interakce železničního vozidla a koleje a kolejových konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Dopravny a širá trať, základní pojmy. Rozdělení dopraven, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti.
2.Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
3.Smíšené stanice – výchozí, koncové, mezilehlé.
4.Stanice přípojné, odbočné, křižovatkové.
5.Stanice uzlové, pohraniční, překládkové.
6.Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
7.Železniční svršek a spodek a odvodnění železničních stanic.
8.Zařízení pro přepravu osob a zavazadel, nástupiště, podchody a lávky.
9.Výpravní budovy, přednádraží.
10.Zařízení pro vykládku a nakládku zásilek, volné skládky, rampy, účelové drážní komunikace.
11.Nákladiště, kontejnerová překladiště.
12.Zastávky, výhybny, odbočky, křižovatky.
13.Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, provozní výkonnost, vlakotvorba.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor