Detail předmětu

Stavební látky a geologie

FAST-AI001Ak. rok: 2020/2021

Základní údaje o struktuře, základních vlastnostech stavebních látek a jejich využití jako stavební materiály.
Metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností a trvanlivosti se zaměřením na destruktivní metody.
Základní přetvárné vlastnosti stavebních látek a jejich sledování. Vlastnosti stavebních látek dle členění: kámen, kamenivo, pojiva, beton, malty, stavební keramika, kovy, dřevo, polymery, asfalty. Praktické laboratorní zkoušky vybraných stavebních látek. Získání přehledu o horninových typech tvořících základovou půdu. Působení vnitřních a vnějších geologických faktorů ovlivňujících vlastnosti a chování základové půdy se zvláštním zřetelem na vliv povrchové a podzemní vody. Seznámení s metodikou hodnocení základové půdy pro výstavbu v souladu s aktuálními požadavky praxe a evropských standardů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen provádět základní materiálové zkoušky vybraných druhů staviv.

Prerekvizity

Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do stavebních látek
2. Kamenivo, stavební kámen a výrobky z kamene
3. Pojiva a malty
4. Beton a betonové výrobky I.
5. Beton a betonové výrobky II.
6. Keramika a keramické výrobky
7. Ocel, kovy a neželezné kovy
8. Polymery, tmely a lepidla, aj.
9. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce
10. Geologie I. - Základy petrografie
11. Geologie II. - Působení vnitřních a vnějších geologických sil
12. Geologie III. - Geologická činnost vody a podzemní vody
13. Geologie IV. - Posouzení základové půdy pro výstavbu

Cíl

Seznámení a procvičení vlastností stavebních látek. Seznámení se s geologickými poměry a základovými poměry staveb. Student bude schopen provádět základní materiálové zkoušky vybraných druhů staviv.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor