Detail předmětu

Chemie stavebních látek

FAST-BC002Ak. rok: 2020/2021

Současný stav a vývoj zkušebních metod. Způsobilost zkušebních laboratoří, jejich organizace a dislokace, akreditace.
Odběry vzorků a jejich příprava k analýze. Separační metody. Látkové složení, mol, způsoby vyjadřování složení roztoků a směsí tuhého skupenství.Teoretické základy klasické kvantitativní analýzy, kinetika chemických reakcí, rovnováhy chemických reakcí,. Vážková analýza, její princip, praktické provedení a využití. Odměrná analýza, její princip, rozdělení . Neutralizační analýza, oxidimetrie, reduktometrie, komplexometrie, merkurimetrie, argentometrie a jejich použití při analýze stavebních látek. Vlastnosti silikátů, schéma klasické silikátové analýzy, její využití ve zkušebních laboratořích ve stavebnictví. Teoretické základy fyzikálně-chemických zkušebních metod - optických, elektroanalytických a jejich využití ve stavebnictví. Rentgenová spektrometrie a spektrometrie buzené rentgenovým zářením a jejich využití ve stavebnictví.Termochemická analýza. Chyby chemických stanovení, zpracování a interpretace výsledků zkoušek.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne analýzu základních složek stavebních materiálů a dokáže zpracovat a vyhodnotit výsledky provedených analýz.

Prerekvizity

Základy obecné a anorganické chemie, chemické složení stavebních materiálů, základní chemické výpočty, chemické názvosloví.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Současný stav a vývoj zkušebních metod. Odborné požadavky na způsobilost zkušebních laboratoří, akreditace.
2. Odběry vzorků a jejich příprava k analýze. Separační metody. Směsi a výpočet jejich složení, způsoby vyjadřování složení roztoků a směsí tuhého skupenství.
3. Teoretické základy klasické kvantitativní analýzy, kinetika chemických reakcí, rovnováhy chemických reakcí, elektrochemické principy redoxních reakcí.
4. Vážková analýza, její princip, vlastnosti sraženin, praktické provedení a využití. Výpočty gravimetrických analýz.
5. Odměrná analýza, její princip, rozdělení, základní látky, indikátory a jejich funkce. Neutralizační analýza, oxidimetrie, reduktometrie. Výpočty neutralizačních a redoxních odměrných analýz.
6. Komplexometrie, merkurimetrie, argentometrie a jejich použití při analýze stavebních látek. Výpočty komplexometrických odměrných analýz.
7. Schéma klasické silikátové analýzy, její využití ve zkušebních laboratořích ve stavebnictví.
8. Chemický rozbor cementu. Výpočty srážecích rovnovah.
9. Zkoušení záměsových a náporových vod. Výpočty pH.
10. Teoretické základy fyzikálně-chemických zkušebních metod – optických: UV, VIS, IR spektrofotometrie, AAS, AES a jejich využití ve stavebnictví.
11. Rentgenová spektrometrie a spektrometrie buzené rentgenovým zářením a jejich využití ve stavebnictví. Elektronová mikroanalýza.
12. Teoretické základy fyzikálně-chemických zkušebních metod elektroanalytických a jejich využití ve stavebnictví.
13. Termochemické metody a jejich využití ve stavebnictví. Chyby chemických stanovení.

Cíl

Cílem předmětu je získat znalosti o současném stavu zkušebních metod, zpracování a vyhodnocení výsledků zkoušek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor