Detail předmětu

Ruština pro začátečníky II

FAST-BYR12Ak. rok: 2020/2021

Témata - povolání, volný čas, zájmy, škola
Gramatika - skloňování podstatných jmen a zájmen, časování sloves, slovesné tvary, zvratná slovesa, řadové číslovky, datum, minulý čas, vykání

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, čímž je zvládnutí základů ruštiny, tedy psané a mluvené azbuky, základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, dále také schopnost číst, překládat a vytvářet jednoduché ruské texty.

Prerekvizity

Studenti by měli ovládat ruskou azbuku, základní slovní zásobu a následující gramatiku - oslovení, číslovky, časování sloves, základní vzory podstatných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, zvratná slovesa. Studenti by měli být schopni hovořit na následující témata – představování, pozdravy, telefonování, základní informace o sobě, národnosti, na návštěvě, rodina.

Doporučená nebo povinná literatura

JELÍNEK, Stanislav a kol.: Raduga 1 po novomu. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-659-8.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní hodina, opakování znalostí z minulého semestru
2. 6L-Povolání, poslech a četba rozhovorů, nová slovní zásoba, výslovnost "де,те,не" v přejatých slovech, intonace otázek
3. 6L-názvy profesí mužů a žen, 7. pád podstatných jmen, 4. pád osobních zájmen
4. 6L-časování slovesa "хотеть", opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
5. 7L-Volný čas, rozhovory, výslovnost nepřízvučných samohlásek, I. a II. časování sloves, zvratná slovesa, B. Pasternak
6. 7L-Volný čas, cvičení, doplňková slovní zásoba - filmy, hudba, sport, literatura, hudební nástroje
7. 7L-výslovnost tvrdého a měkkého "л", slovesa se změnou kmenových souhlásek, slovesné vazby, L. N. Tolstoj, opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
8. 8L-Zájmy, poslech a četba textů, nová slovní zásoba, intonace otázek a odpovědí
9. 8L-Zájmy - doplňující slovní zásoba, adresa, slovesa se změnou kmenových souhlásek, zvratná slovesa
10. 8L-Zájmy, výslovnost zvratných sloves, slovesné vazby, skloňování osobních zájmen, opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
11. L1-Škola, poslech a četba textů, nová slovní zásoba, řadové číslovky v 1. a 6. pádě, rusko-česká homonyma
12. L1-Škola, třída, datum, minulý čas, vykání, měsíce, opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
13. Opakování, shrnutí, hry

Cíl

Zvládnutí základů ruštiny, tedy azbuky v psané i mluvené formě, základní slovní zásoby a gramatiky. Schopnost přečíst, přeložit a vytvořit jednoduché texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor