Detail předmětu

Městské inženýrství I.

FAST-TM01Ak. rok: 2020/2021

V encyklopedické podobě shrnutí hlavních zásad návrhů městských (místních) komunikací na základě dopravně inženýrských podkladů.
Zásady organizace a řízení městské dopravy (silniční motorové, městské hromadné, pěší, cyklistické a dopravy statické).
Vliv městské dopravy na životní prostředí.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu ve cvičeních bude:
- Výpočet směrového oblouku osy.
- Výpočet výškového oblouku nivelety.
- Vzorový příčný řez místní komunikace.
- Zpracování situačního řešení úrovňové městské křižovatky.

Prerekvizity

práce na PC, výborná znalost minimálně jednoho z software CAD a jednoho software pro návrh pozemních komunikací

Doporučená nebo povinná literatura

Krajčovič a kol.: Dopravní stavby I., VUT Brno, FAST, 1998. VUT Brno, 1998. (CS)
Pavlíček Jan: Městské komunikace, VUT v Brně, 1998. VUT v Brně, 1998. (CS)
Surovec Pavel: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy,. Žilinská univerzita, 1999. (CS)
Krajčovič a kol.: Silnice a dálnice I - Návody na vypracování cvičení,. VUT v Brně, 2000. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Historický vývoj městské dopravy a městských komunikací
2.Dopravní prostředky
3.Geometrie pohybu kolových silničních a kolejových vozidel, jízdní odpory
4.Teorie dopravního proudu, rychlost, intenzita, hustota, odstupy vozidel
5.Kapacita mezikřižovatkového úseku
6.Kapacita řízených křižovatek
7. Kapacita neřízených křižovatek
8.Městské komunikace, rozdělení a návrhové prvky těchto komunikací
9.Městské křižovatky úrovňové a mimoúrovňové, křižovatky prosté, usměrněné a řízené
10.Silniční objekty, tunely, mosty, zdi
11.Individuální motorová doprava
12.Statická doprava - parkování a odstavování vozidel, garáže
13. Aktuální téma

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami silničního a městského dopravního inţenýrství a městskou dopravou, s projekčními zásadami návrhů a úprav místních komunikací a s možnými dopady městské dopravy na životní prostředí urbanizovaných celků.
Dopravní prostředky, geometrie pohybu vozidel, teorie dopravního proudu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor