Detail předmětu

Technologie staveb II

FAST-TW02Ak. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na Technologii stavebních prací I. a zahrnuje oblast stavebních procesů spojených s montáží objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Hlavní část je věnována časově a koordinačně náročným řemeslným pracem. Významně ovlivňují funkčnost, užitnou hodnotu a kvalitu stavby. Charakteristickým znakem těchto procesů je jejich rozptýlenost do více než třiceti druhově odlišných řemeslných profesí. Jsou nedílnou součástí výstavbového procesu a vyžadují velmi kvalitní koordinační a řídící činnost. To není možné bez znalosti jejich obsahu, technologických požadavků a návazností.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Zvládnutím cílů předmětu Technologie staveb II získají studenti základní znalosti o dílčích technologických etapách výrobního procesu stavby, konkrétně o některých procesech hrubé vrchní stavby a o procesech vnitřních a dokončovacích.

Prerekvizity

Znalosti konstrukčních zásad objektu. Předmět navazuje na Technologii stavebních prací I.

Doporučená nebo povinná literatura

Mgr. Petr Lízal, CSc. a kol.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb Hrubá spodní stavba. CERM Brno, 2003. ISBN 80-214-2536-9. (CS)
Ing. Vít Motyčka a kolektiv: Technologie staveb I, Technologie stavbních procesů, část2, Hrubá vrchní stavba. CERM Brno, 2005. ISBN 80-214-2873-2. (CS)
Ing. Radka Kantová a kolektiv autorů pracoviště TST: Průvodce předmětem TW02 a s ním související vybrané studijní opory předmětů AW51, BW02 a BW04. intranet FAST, zpřístupněné opory pro TW02, 2011. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
Ing. Radka Kantová: Technologie staveb II – průvodce předmětem TW02. intranet FAST, studijní opora, 2011.
Prof. Zapletal a kol.: Technológia stavieb, dokončovací práce II .a III.. 0.
Prof. Kočí, Ing. Kovářová: Technologie domovních instalací. 0.
Prof. Musil, Ing. Tuza: Ateliérová tvorba, stavebně technologické projekty. CERM Brno, 1992. ISBN 80-214-0335-7. (CS)
Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.: Věžové jeřáby v pozemním stavitelství. CERM Brno, 2007.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů a montáž ocelových konstrukcí, požadavky na kvalitu a přesnost montovaných objektů, způsob přepravy a skladování.
2. Návrh zařízení staveniště pro montovaný objekt, návrh zvedacího prostředku.
3. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů.
4. Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných.
5. Instalační procesy v pozemním stavitelství.
6. Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům a chemickým vlivům.
7. Montáž otvorových výplní – oken, dveří, zámečnických výrobků a vestavěného nábytku.
8. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí – vnitřní a vnější omítky, časový plán.
9. Technologie kontaktních zateplovacích plášťů budov, kotevní technika.
10. Zřizování stropních podhledů, připravenost podkladu, technologické postupy.
11. Provádění vnitřních a vnějších obkladů, obklady kontaktní a roštové.
12. Kladení podlah a dlažeb, materiálové varianty, pracovní postupy.
13. Malby a nátěry, vhodnost použití, požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat jednotlivé procesy hrubé vrchní stavby a dokončovací práce v praxi a na jednotlivých příkladech řešit konkrétní problémy. Předmět navazuje na Technologii staveb I. a zahrnuje výklad stavebních procesů spojených s montáţí objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Hlavní část je věnována časově a koordinačně náročným řemeslným pracím

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor