Detail předmětu

Diplomový seminář II (R)

FAST-CW21Ak. rok: 2020/2021

Předmět obsahově navazuje na předmět Diplomový seminář I. Je zaměřen především na vypracování vybraných částí dokumentace stavebně technologického projektu, s možností zohlednit specifika konkrétních stavebních podniků, účastnících se na výuce a odborné praxi studenta. Důraz je kladen na řešení prostorové, technologické a časové struktury zadané stavby s využitím počítačové podpory. Budou zohledněny kvalitativní, bezpečnostní a enviromentální požadavky, pro zajištění optimálního průběhu realizace stavby.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu Diplomový seminář II (R), je vypracování diplomové práce na zadané téma - obvykle zpracování výrobní dokumentace pro realizaci zadané stavby, při pravidelných konzultacích s vedoucím diplomové práce.

Prerekvizity

Znalostí z provádění dílčích stavebních procesů, požadavcích na jejich připravenost před prováděním, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů. Jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu. Modelování technologické a časové struktury dílčího procesu stavby, výrobního prostoru a zdrojů potřebných k realizaci, s využitím výpočetní techniky. Znalosti zásad při zpracování stavebně technologické studie.

Doporučená nebo povinná literatura

Jarský, Č., Musil, F., Svoboda, P., Lízal, P., Motyčka, V., Černý, J.: Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb. Cerm,s.r.o.Brno, 2003.
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky. 0.
zák. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách. 0.
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o BOZP. 0.
Ladra, J., Musil, F., Pospíchal, V., Svoboda, P.: Technologie staveb II, Realizace železobetonové monolitické konstrukce budov. ČVUT v Praze, 2002.
Lízal,P., a kol.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Cerm,s.r.o.Brno, 2003.
Makýš, O., Makýš, P.: Stavenisková prevázdka, zariadenie staveniska. STU v Bratislavě, 2005.
Makýš, O., Makýš, P.: Projekt organizácie výstavby. STU v Bratislavě, 2005.
Motyčka,V.a kol: Technologie staveb I, Technologie stavebních procesů,část 2. Cerm,s.r.o.Brno, 2005.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je umožnit studentům vypracovat diplomovou práci s obsahem stavebně technologického projektu dodavatele stavby při pravidelných konzultacích s vedoucím diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor