Detail předmětu

Vybrané stati z technologie stavebních procesů GI

FAST-CW55Ak. rok: 2020/2021

Předmět zahrnuje studium vybraných stavebních procesů spojených s realizací podzemních staveb, pozemních a inženýrských staveb. Vysvětluje technologickou, prostorovou a časovou strukturu, požadavky na připravenost staveniště, zásady provádění výstavbového procesu a rovněž požadavky kvalitativní.
Podstatná část předmětu je zaměřena na provádění podzemních staveb, kde jsou uvedeny technologie prací speciálního zakládání staveb pro realizaci hloubených podzemních staveb, přehled klasických a moderních tunelovacích systémů a soustav, stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Vybrané stati z technologie stavebních procesů GI, získá základní znalostí z realizace vybraných stavebních procesů podzemních, pozemních a inženýrských staveb. Tyto znalosti dále umožňují návazné studium časového plánování, modelování, optimalizace a racionálního řízení provozu na stavbách.

Prerekvizity

Student musí mít zvládnuty základní znalosti z geologie, geomechaniky, zakládání staveb, z navrhování pozemních a dopravních staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

Hobst,L.,Hobst,O: Technologie sypaných hrází. SNTL Praha, ALFA Bratislava, 1984.
Klepsatel,F.,Kusý,P.,Mařík,L.: Výstavba tunelů ve skalních horninách. JAGA Bratislava, 2003.
Lízal,P. a kol.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb - úvod do technologie. Cerm, s.r.o. Brno, 2003.
Klepsatel,F.,Kusý,P.,Mařík,L.: Městské podzemní stavby. JAGA Bratislava, 2005.
Kudrna,J.: Technologie pozemních komunikací. VUT v Brně, FAST, 2007.
Kolymbas,D.: Geotechnik-Tunnelbau und Tunnelmechanik. Springer, 1998.
Girmscheid,G.: Leistungsermittlung für Baumaschinen und Bauprozesse. Springer, 2002.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do vědního oboru technologie staveb.Analýza stavebních procesů, projekt procesu.
2.Technologie prací speciálního zakládání staveb ve vztahu k hloubeným podzemním stavbám.
3.Pažící konstrukce (záporové stěny, pilotové, podzemní stěny), injektování a kotvení horninového prostředí.
4.Nomenklatura podzemních staveb. Tunelové systémy a soustavy.
5.Klasické soustavy. Vrtání a odstřel. Prstencová metoda.
6.Nová rakouská tunelovací metoda (NATM). Metoda obvodového vrubu. Mikrotunelování.
7.Stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb (ražených, hloubených, kombinovaných, mikrotunelovaných).
8.Zemní práce – násypové konstrukce (materiál hrází, postup výstavby, hutnící prostředky). Podzemní stěny (použití, postup výstavby).
9.Dotěsňovací a zpevňovací injektáže. Bezvýkopové technologie – ražení štol, štítování, protlaky, mikrotuneling, řízené vrtání.
10.Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Modulové, technologické a kvalitativní požadavky. Kontrola jakosti.
11.Výroba ocelových a dřevěných konstrukcí, svařování OK, spojovací prostředky pro OK a DK, doprava na staveniště.
12.Hlavní způsoby montáže ocelových a dřevěných konstrukcí
13.Provádění nosné konstrukce vozovky a krytu vozovky.

Cíl

Získání základních znalostí z realizace vybraných stavebních procesů podzemních, pozemních a inženýrských staveb. Umožňuje návazné studium časového plánování, modelování, optimalizace a racionálního řízení provozu na stavbách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor