Detail předmětu

Vybrané stati z technologie stavebních procesů GP

FAST-CW54Ak. rok: 2020/2021

Předmět v první části zahrnuje studium vybranných stavebních procesů spojených s hrubou stavbou a procesy vnitřními a dokončovacími při realizaci pozemních objektů. Řeší technologickou, prostorovou a časovou strukturu, vzájemnou návaznost, požadavky na připravenost staveniště, zásady provádění výstavbových procesů a požadavky na jejich kvalitu. V části zabývající se prováděním podzemních staveb jsou uvedeny technologie prací speciálního zakládání staveb pro realizaci hloubených podzemních staveb. Dále přehled klasických a moderních tunelovacích systémů a soustav, stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Vybrané stati z technologie stavebních procesů GP, získá základní znalostí z realizace vybraných stavebních procesů podzemních, pozemních a inženýrských staveb. Tyto znalosti dále umožňují návazné studium časového plánování, modelování, optimalizace a racionálního řízení provozu na stavbách.

Prerekvizity

Student musí mít zvládnuty základní znalosti z geologie, geomechaniky, zakládání staveb, z navrhování pozemních a dopravních staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

Klepsatel,F.,Kusý,P.,Mařík,L.: Výstavba tunelů ve skalních horninách. JAGA Bratislava, 2003.
Lízal,P. a kol.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Cerm,s.r.o. Brno, 2003.
Motyčka,V. a kol.: Technologie staveb I, Technologie stavebních procesů, část 2, Hrubá vrchní stavba. Cerm,s.r.o. Brno,, 2005.
Klepsatel,F.,Kusý,P.,Mařík,L.: Městské podzemní stavby. JAGA Bratislava, 2005.
Kudrna,J.: Technologie pozemních komunikací. VUT v Brně, FAST, 2007.
Kolymbas,D.: Geotechnik-Tunnelbau und Tunnelmechanik. Springer, 1998.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do vědního oboru technologie staveb.Analýza stavebních procesů, projekt procesu.
2.Zásady technologických postupů při provádění zemních prací
3.Provádění inženýrských sítí a komunikací.Mechanizace stavebních procesů, definice, úkoly a stupeň mechanizace. Výkonnost strojů a strojních sestav, základní členění.
4.Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Modulové, technologické a kvalitativní požadavky. Kontrola jakosti.
5.Instalační procesy. Vnitřní kanalizace. Rozvody vody a ústředního vytápění. Provádění staveb.izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům, chemickým vlivům. Postupová schémata, připravenost stavby, návaznosti, zkoušky a kontrola jakosti.
6.Úpravy povrchů stavebních konstrukcí - vnitřní a vnější omítky, druhy, postupová schémata, připravenost podkladu, technologické přestávky, požadavky na rovinnost, kontrola jakosti.
7.Technologie prací speciálního zakládání staveb ve vztahu k hloubeným podzemním stavbám.
8.Podchycování stavebních konstrukcí a trysková injektáž.
9.Pažící konstrukce (záporové stěny, pilotové, podzemní stěny).
10.Injektování a kotvení horninového prostředí.
11.Nomenklatura podzemních staveb – typy, rozdělení. Tunelové soustavy a systémy.
12.Prstencová metoda. Nová rakouská tunelovací metoda. Metoda obvodového vrubu. Mikrotunelování.
13.Stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb (ražených, hloubených, kombinovaných, mikrotunelovaných).

Cíl

Získání nezbytných znalostí z oblasti provádění základních stavebních procesů pozemních a inženýrských staveb, umožňující návazné studium časového plánování, modelování, optimalizace a racionálního řízení provozu na stavbách. Jde o získání znalostí technologické, prostorové, časové a ekonomické struktury vybraných dílčích stavebních procesů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor