Detail předmětu

Stavebně technologické projektování (R)

FAST-CW22Ak. rok: 2020/2021

Předmět dává ucelený přehled o významu stavebně technologické přípravy pro racionální a ekonomické provedení stavby. Analyzuje a zdůvodňuje nezbytnost této činnosti, její členění a návaznosti. Uvádí metodiku zpracování stavebně technologických projektů v období investiční přípravy stavby a v době její výrobní přípravy, tj. v období po převzetí zakázky do výrobního programu firmy. Obsahuje výklad tvorby podkladů pro optimální zabezpečení plynulého chodu výroby, pro její účinné řízení a sledování staveništního provozu tak, aby byla zajištěna jeho rentabilita.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Stavebně technologické projektování (R), seznámí se ze základy stavebně technologické přípravy a naučí se zpracovávat její základní dokumentaci.

Prerekvizity

Od studentů jsou požadovány základní znalosti z navrhování konstrukcí pozemních staveb (inženýrských staveb) a základní znalosti ze stavební ekonomie. Probírané učivo navazuje rovněž na znalosti z oblasti technologie dílčích stavebních procesů a realizace staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

Jarský,Č.,Musil,F.,Lízal,P.,Motyčka,V.,Černý,J.: Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb. CERM Brno, 2003.
Bottcher, P. D. N., Neuenhagen, H.: Baustelleneinrichtung. Wiesbaden und Berlin, Bauverlag GmbH, 0.
Vlček,K.: Stavebně technologická příprava staveb. Jaga group Bratislava,, 1998.
Makýš,O.,Makýš,P: Stavenisková prevázdka, zariadenie staveniska. STU v Bratislavě, 2003.
Makýš, O., Makýš, P.: Projekt organizácie výstavby. STU v Bratislavě, 2005.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stavebně technologická příprava jako součást projektového řízení. Definice, význam a systémy stavebně technologického projektování. Věcná a časová struktura a návaznosti na ostatní činnosti stavební firmy.
2. Teorie a metodika zpracování stavebně technologické studie realizace hlavních technologických etap objektu – multimediální opora přednášky.
3. Návrh koncepce staveništního provozu.
4. Časové plánování stavby, časový a finanční plán stavby v členění na objektové procesy.
5. Členění a obsah zpracovávané dokumentace výrobní přípravy dodavatele, metodika postupu – multimediální opora přednášky.
6. - 7. Projekt zařízení staveniště, technická dokumentace – multimediální opora přednášky.
8. Zásady návrhu a posouzení hlavních zvedacích prostředků, zohlednění jejich časového vytížení.
9. Zásady a možnosti operativního plánu při realizaci objektu a jeho vliv na řízení výstavbových procesů.
10. Způsoby bilance nutných zdrojů pro výstavbu, zabezpečení cizích subdodávek a kooperací.
11. Technologické normy a postupy pro nové a neobvyklé výrobní procesy.
12. Legislativní předpisy v souvislosti se stavebně technologickou přípravou.
13. Možnosti počítačové podpory v procesu přípravy a realizace stavby.

Cíl

Cílem výuky předmětu je studenty seznámit se základy stavebně technologické přípravy a naučit je zpracovávat její základní dokumentaci. Student získá poznatky z oblasti stavebně technologického projektování, výsledkem je znalost zpracovat dokumentaci pro přípravu a realizaci stavby především z pohledu dodavatele stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor