Detail předmětu

Teorie rozhodovacích procesů a řízení

FAST-DW56Ak. rok: 2020/2021

Teorie a metody rozhodovacích procesů a jejich aplikace v realizaci staveb. Vybrané části operačního výzkumu, teorie řízení, logistiky a logistických přístupů, informačních systémů, optimalizace, teorie her, hromadné obsluhy a teorie grafů. Obsahem předmětu je rovněž využití matematické statistiky a manažerských informačních systémů, matematické a počítačové modelování procesů,vyhodnocování symulací v procesu rozhodování pro přípravu a řízení staveb. Předmět se zabývá využitím uvedených metod pro identifikaci a dekompozici systémů pro identifikaci a stanovení materiálových, informačních a finančních toků.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Zvládnutím cílů předmětu Teorie rozhodovacích procesů získají studenti teoretické znalostí o rozhodovacích procesech a metodách operačního výzkumu i o jejich uplatnění v praxi. Dále o informačních systémech, o operačním výzkumu a o logistických přístupech. Zvládnou základy používaných matematických metod a počítačového modelování.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti matematické statistiky a přípravy a řízení staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

Klvaňa, J.: Operační výzkum. ČVUT FSv Praha, 2001
Tietze, P.: Strukturální analýza - úvod do projektu řízení. Grada Praha 1992

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, názvosloví, teorie systémů, teorie řízení a kybernetika, strategie řízení, teorie rozhodovacích procesů.
2. Řízení jako proces zpracování obrazu originálu (vlastní zpětné vazby mezi řízeným objektem a řídícím subjektem).
3. Logistika a řízení, obecné principy, logistické dekompozice, materiálové, informační a finanční toky, analýza a vzájemné vazby.
4. Identifikace, elementy řízení a rozhodovacích procesů. Klasifikace a modelování úloh.
5. Operační výzkum, principy, metody a strategie, postupy využívané při řešení.
6. Teorie grafů, teorie hromadné obsluhy, teorie front, teorie her.
7. Metody síťové analýzy.
8. Teorie a metody optimalizace.
9. Informační technologie a strategie - MIS, EDI, TDS, DSS, ESS, DDF, E-R diagramy.
10. Řízení projektů, struktury a řídící schémata.
11. Teorie rozhodování a rozhodovacích procesů, vztahy mezi rozhodováním a řízením.
12. Podnikové řízení a podnikové zdroje, reeingineering, ERP, CRM, SCM.
13. Rozhodovací procesy v přípravě výroby, operativní plánování, změnové systémy - PPS, MRO, Kanban, JIT, MTO, RPS.

Cíl

Získání znalistí o rozhodovacích procesech a jejich aplikovatelností v přípravě a realizaci staveb. Dále je seznámit s prostředky umožňujícími využití operačního výzkumu, teorie řízení a logistických přístupů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor