Detail předmětu

Venkovské a zemědělské stavby

FAST-AG07Ak. rok: 2020/2021

Navrhování venkovských a zemědělských staveb. Osvojení zásad urbanistického, architektonického, typologického a konstrukčního řešení staveb při respektování požadavků identity venkova, ochrany přírodního a životního prostředí. Aktuální soubor informací, zákonů, směrnic, norem a dat o fyziologických nárocích, prostorových a technologických potřebách, které v souhrnu umožňují optimální, energeticky úsporné řešení vesnických a zemědělských staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost venkovského prostředí a architektury, zvláštnosti navrhování bytových a veřejných staveb na venkově, stavby pro zemědělskou produkci a skladování.

Prerekvizity

Základní znalosti pozemního stavitelství, stavební fyziky a typologie staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

Sýkora, J., Košatka.B., Daneš K.,: Hospodářské stavby. ABF-nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 1992. (CS)
Knop, A.: Vesnice, stavby a krajina mají svůj řád. 1994. (CS)
Škabrada, J.: Lidové stavby, architektura českého venkova. ARGO, 1999. ISBN 80-7203-082-5. (CS)
Sýkora Jaroslav: Územní plánování vesnic a krajiny. ČVUT Praha, 2002. ISBN 80-01-02641-8. (CS)
Vlček a kol.: Praktická příručka technických požadavků na výstavbu. 2003. (CS)
Blažek B.,: VENKOVY - anamnéza,diagnóza,terapie. ERA, 2004. ISBN 80-86517-90-X. (CS)
Doležal O. a kol.: KOMFORTNÍ USTÁJENÍ - vysokoprodukčních dojnic. VÚŽV v Uhříněvsi, 2002. ISBN 80-86454-23-1. (CS)
Vařeka J.,Frolec V.,: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - encyklopedie. GRADA PUBLISHING, 2007. ISBN 978-80-247-1204-8. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Charakteristika venkova, kulturní, regionální a technické zvláštnosti ve výstavbě.
2. Bytová výstavba na venkově
3. Objekty občanského vybavení a služeb.
4. Zeleň, drobná architektura a inženýrská zařízení.
5. Rodinné zemědělské farmy, agroturistika.
6. Situování zemědělských staveb v prostoru venkova, stavebně technické řešení.
7. Mikroklima vnitřního prostředí a hygiena pracovního prostředí.
8. Architektura zemědělských staveb
9. Stavby pro chov koní, jízdárny, stavby pro chov ovcí.
10. Stavby pro chov a produkci skotu a vepřového dobytka.
11.Stavby pro chov a produkci drůbeže a pro chov kožešinových zvířat.
12. Skleníky, sklady brambor a ovoce, sklady obilí.
13. Stavby pro skladování krmiv a výkalů hospodářských zvířat.

Cíl

Znalost venkovského prostředí a architektury, zvláštnosti navrhování bytových a veřejných staveb na venkově, stavby pro zemědělskou produkci a skladování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor