Detail předmětu

Radiační a diagnostické metody ve stavebnictví

FAST-ZI51Ak. rok: 2020/2021

Nové metody zkoušení stavebních hmot a konstrukcí, nedestruktivní metody (NDT)a jejich rozdělení, stanovení tvrdostí a následně pevnosti stavebních materiálů aplikovaných v konstrukci, radiometrické měření objemové hmotnosti a vlhkosti, radiografické zjišťování uložení výztuže v železobetonových konstrukcích.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

Absolvování FAST, znalosti z předmětů o zkušebnictví, diagnostických přístrojích a metodách, stavebním průzkumu a řízení jakosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Pavel Schmid a kol.: Základy zkušebnictví. CERM 1999

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-4. týden - zadání a zpracování rešerše v oboru zkušebnictví, především NDT
5.-8. týden - zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci
9.-13.týden - závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu

Cíl

Seznámení studentů s nejnovějšími metodami radiační defektoskopie a ostatními metodami zkoušení stavebních materiálů a konstrukcí, zpracování seminární práce se zadáním výběru vhodných metod zkoušení ve vztahu k tématu disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor