Detail předmětu

Bakalářský seminář (S-TST)

FAST-BW53Ak. rok: 2020/2021

Základní pravidla a obsah předvýrobní, výrobní a provozní přípravy staveb, obsah stavebně technologické studie dodavatele stavby, studie technologických etap výstavby, koncepce návrhu zařízení staveniště a metodika návrhu, časový a finanční plán stavby, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky na dílčí stavební proces, bezpečnost práce dílčích stavebních procesů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají ucelený náhled na problematiku stavebně technologického projektování. Seznámí se s metodiku tvorby a modelování základních dokladů stavebně technologické studie a vybraných dokumentů výrobní přípravy dodavatele konkrétní stavby. Získá praktickou průpravou pro úspěšné zpracování závěrečné bakalářské práce.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti technologie staveb a to dílčích stavebních procesů zemních prací, hrubé spodní stavby, hrubé vrchní stavby a prací vnitřních a dokončovacích.

Doporučená nebo povinná literatura

Uher, T., Levido, G.: Construction planning and control. University of New South Wales, 1990.
Stein, B.: Building technology, 2nd edition. Wiley, 1997.
Spence, W. P.: Construction materials, Methods and techniques. Delmar ITP, 1998.
Musil F. a kol.: Technologie pozemních staveb I. – Návody do cvičení. CERM Brno, 2001.
Musil F., Tuza K.,: Stavebně technologické projektování hrubé vrchní stavby. ES VUT Brno, 1992.
Musil F.: Stavebně technologická studie. VUT Brno, Fakulta stavební, 1997.
Jarský Č. Musil F. a kol.: Příprava a ralizace staveb. AA CERM Brno, 2003.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je dosažení uceleného náhledu studenta na problematiku stavebně technologického projektování. Shrnuje metodiku tvorby, způsobů výpočtu a modelování základních dokumentů stavebně technologické studie a výrobní přípravy konkrétní stavby. Je praktickou průpravou pro úspěšné zpracování závěrečné bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor