Detail předmětu

Technologie staveb I

FAST-BW01Ak. rok: 2020/2021

Úkolem stavitelství je objekt nejen správně navrhnout, ale také kvalitně a racionálně realizovat. Problematika realizace je náplní oboru technologie staveb. Technologie se zabývá metodami a postupy optimální tvorby výrobního procesu stavby. Aby tyto procesy mohly být technologicky, časově a zdrojově modelovány, optimalizovány a úspěšně řízeny, musí být nejdříve poznány.
Předmět zahrnuje studium oblasti stavebních procesů spojených zejména s hlavní stvební výrobou. Jde o vytyčení objektů a budovaných konstrukcí, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řeší jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu, sled, připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní i enviromentální.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Zvládnutím cílů předmětu Technologie staveb I získají studenti základní znalosti o dílčích technologických etapách výrobního procesu stavby, konkrétně o procesech zemních prací, spodní stavby a hrubé vrchní stavby.

Prerekvizity

Znalosti konstrukčních zásad a navrhování stavebního objektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Lízal P. a kol.: BW01-Technologie staveb I. VUT v Brně, 2005. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
sbírka zákonů: Nařízení vlády 591/2006. 2006. (CS)
Prof. Musil, Ing. Henková, Ing. Nováková: Technologie pozemních staveb I - Návody do cvičení. CERM, s.r.o. Brno, 1992. ISBN 80-214-0490-6. (CS)
Prof. Musil, Ing.Tuza: Ateliérová tvorba - stavebně technologické projekty. Vut Brno, 1992. ISBN 80-214-0335-7. (CS)
Juříček a kol.: Technológia pozemných stavieb - hrubá stavba. Jaga Group, Bratislava, 2001. ISBN 80-88905-29-X.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Analýza stavebních procesů. Zásady modelování stavebních procesů, projekt procesu.
2. Procesy zemních prací. Vytýčení stavby, definice stavební jámy, rýhy, šachty. Způsoby a postupy jejich provádění. Vhodná mechanizace.
3. Procesy zakládání staveb. Technologické zásady a postupy provádění základů plošných a hlubinných. Způsoby kotvení konstrukcí vrchní stavby do základů, kvalitativní podmínky.
4. Bednění betonových konstrukcí - prvková, systémová a speciální. Zásady návrhu, statického posouzení a realizace. Ekonomické posouzení.
5. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí. Příprava výztuže, technologické linky. Zásady ukládání výztuže do bednění, krytí výztuže betonem.
6. Betonářské procesy. Výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu. Kontrola tuhnutí a tvrdnutí, zásady odbedňování. Technologické přestávky.
7. Zdící procesy. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Základní pravidla vazby zdiva. Modulové, technologické a kvalitativní požadavky. Organizační a časová struktura.
8. Montáž dřevěných konstrukcí a objeků. Provádění krovů klasických a novodobých, lepené konstrukce a jejich montáž.
9.Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky.
10.Zřizování obvodových a střešních plášťů budov. Zásady a postupy montáže plášťů silikátových sendvičových, skládaných a kovoplastických.
11. Provádění skládaných krytin, kontrola jskosti.
12. Provádění klepmířských prací na střeše včetně plechových krytin a na fasádě domu. Připravenost stavby, sled procesů, uchycování a spojování, požadavky na kvalitu.
13. Pracovní a ochranná lešení. Druhy, členění. Pracovní postupy a zásady montáže lešení dílcových, prvkových,a prostorových. Projekt lešení, statické posouzení, stabilita, bezpečnostní opatření.

Cíl

Naučit studenta vypracovat technologický předpis vybraných dílčích stavebních procesů a v praxi při jejich realizaci tyto dílčí stavební procesy umět podle zpracované dokumentace řídit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor