Detail předmětu

Specializovaný projekt I

FAST-BW55Ak. rok: 2020/2021

Stavebně technologická studie a návrh dílčích částí stavebně technologického projektu organizace výstavby zadané stavby a to s využitím výpočetní techniky. Vypracování dokumentace pro realizaci hlavních technologických etap, (zemní práce, základy, hrubá vrchní stavba), časového a finančního objektového plánu výstavby, základní koncepce staveništního provozu, řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu stavby, časový plán pro technologickou etapu stavby, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky a jejich zajištění a bezpečnost práce řešené technologické etapy stavby.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Specializovaný projekt I, tedy získá znalosti pro vypracování stavebně technologické studie a vybraných částí stavebně technologického projektu, tedy rozbor základních technologických etap výstavby, který vypracovává dodavatel stavby. Student rovněž získá znalosti k vypracování základní koncepce staveništního provozu, k vytvoření časového a finančního plánu stavby a hrubé bilanci základních zdrojů.

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí. Znalosti z oblasti provádění dílčích stavebních procesů, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu. Modelování technologické a časové struktury dílčího procesu stavby, výrobního prostoru a zdrojů potřebných k realizaci, s využitím výpočetní techniky.

Doporučená nebo povinná literatura

Uher, T., Levido, G.: Construction planning and control. University of New South Wales, 1990.
Škarda E.: Technologie pozemních staveb II.-podklady,pomůcky,příklady. VUT Brno, Fakulta stavební, 1991.
Stein, B.: Building technology, 2nd edition. Wiley, 1997.
Spence, W. P.: Construction materials, Methods and techniques. Delmar ITP, 1998.
Frková J., Tománková J.: Projekt z přípravy a řízení staveb. ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2000.
Makýš O., Makýš P.: Projekt organizácie výstavby. STU Bratislava, 2000.
Musil F. a kol.: Technologie pozemních staveb I. – Návody do cvičení. AA CERM Brno, 2001.
Jarský Č. Musil F. a kol.: Příprava a ralizace staveb. AA CERM Brno, 2003.
různé: Zákony, vyhlášky, předpisy. různé, 0.
Juříček a kol.: Technológia pozemných stavieb 2. ALFA Bratislava, 1993.
Vlček K.: Stavebno technologická príprava stavieb. Jaga Group, Bratislava, 1998.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání znalostí a praktických dovedností pro vypracování stavebně technologické studie a vybraných částí stavebně technologického projektu, nutného pro efektivní realizaci stavby.
Rozbor hlavních technologických etap výstavby, základní koncepce staveništního provozu, vytvoření časového a finančního plánu stavby, hrubá bilance základních zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor