Detail předmětu

Keramika

FAST-BJ01Ak. rok: 2020/2021

Cílem studia předmětu je získání znalostí o obecných a teoretických základech výroby keramiky, principech keramických technologických procesů se zvláštním zřetelem na oblast stavební keramiky. V rámci tohoto předmětu jsou podány základní teoretické poznatky o keramických surovinách, jejich těžbě a zpracování, technologických procesech, které jsou základem výroby keramiky a to od úpravnictví před jednotlivé výrobní fáze až po hotový výrobek. V rámci tohoto předmětu jsou podány základní teoretické poznatky o pevné fázi jak syrového, tak i vypáleného střepu z hlediska jejího vzniku a její stability za různých teplotních podmínek. Zásady pro hodnocení keramických surovin a výrobků včetně jejich užitných vlastností. Orientace v oblasti výroby a použití keramických výrobků.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním teoretických základů tvorby keramického střepu - obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, sušení, výpal, vlastnosti vypáleného střepu.

Prerekvizity

Studenti, kteří jsou zapsáni na tento předmět, by měli mít základní znalosti z oblasti teoretických základů struktury silikátů. Jinak nejsou požadovány žádné speciální vědomosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Sokolář, R.: Keramika. Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební, 2005. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
Hlaváč, J.: The technology of glass and ceramics. Elsevier Science Publishing company Amsterdam, 1983. (EN)
Krause a kol.: Technologie der Keramik 1-4. VEB Verlag fur Bauwesen Berlin, 1988. (DE)
Lach, V.: Keramika. VUT v Brně, 1992. ISBN 80-214-0332-2. (CS)
Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika. Akademické nakladatelství CERM Brno, 2002. ISBN 80-7204-234-3. (CS)
Hanykýř,V.,Kutzendörfer,J.: Technologie keramiky. Silikátový svaz, Praha, 2008. ISBN 978-80-86821-48-1. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, silikáty a keramika, definice, charakteristika ker. střepu, rozdělení.
2. Mikrostruktura a stavba keram. látek.
3. Keramické suroviny - rozdělení, mineralogické složení.
4. Metody zkoumání a stanovování vlastností v keramice. Metody zkoumání mikrostruktury (DTA, DKTA, RTG, distribuce pórů).
5. Plastické suroviny.
6. Neplastické suroviny - ostřiva, taviva, lehčiva. Nástřepné suroviny.
7. Zpracování a úprava keramických surovin.
8. Vytváření lisováním.
9. Vytváření tažením.
10. Vytváření litím.
11. Dynamika sušení.
12. Statika a technologie sušení.
13. Teoretické základy tvorby mikrostruktury vypáleného střepu - reakce v tuhém stavu, slinování.Reakce při výpalu keramiky. Chování minerálů při zahřívání a vznik nových fází.

Cíl

Teoretické základy tvorby keramického střepu - obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, sušení, výpal, vlastnosti vypáleného střepu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor