Detail předmětu

Němčina pro mírně pokročilé

FAST-BYN2Ak. rok: 2020/2021

Gramatika: perfektum sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, préteritum modálních sloves, předložky se jmény, místní předložky s dativem a akusativem, podmiňovací způsob, zvratná slovesa, slovesa s předložkami, tázací slova, předměty v dativu a akusativu a jejich postavení ve větě, spojky weil, dass, wenn

Slovní zásoba: cestování, stravování, v restauraci, svět práce, sport a fitness, vzdělání a kariéra, oslavy a dárky

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne porozumnění základním informacím, pokud jsou vyjádřeny zřetelně a standartním způsobem, naučí se vytvářet jednoduché texty týkající se základních témat, dosáhne úrovně A2 nižší dle SERR

Prerekvizity

Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětech BYN1 a BYN12. Gramatika: časování sloves sein, haben a jiných základních sloves, odlučitelné předpony, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní číslovky, časové údaje, způsobová slovesa, místní a časové předložky, minulý čas (perfektum), časování slovesa „werden“, přivlastňovací a osobní zájmena ve třetím a čtvrtém pádě, řadové číslovky, stupňování příslovcí, rozkazovací způsob a préteritum pomocných sloves Slovní zásoba k tématům: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se zaměstnání, cestování (ptáme se na cestu, na nádraží, dopravní prostředky), části těla a zdraví, oblečení, nakupování a svátky

Doporučená nebo povinná literatura

NIEBISCH, Daniela a kol.: Schritte international 3. Ismaning: Hueber Verlag, 2006. ISBN 10 3-19-001853-7. (DE)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Porozumění základním informacím, které jsou vyjádřeny zřetelným standardním způsobem,
vytváření jednoduchých souvislých textů k základním obecným tématům,
výstupní úroveň dle SERR: A2 nižší

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor