Detail předmětu

Pozemkové úpravy - volitelný projekt II

FAST-5S4Ak. rok: 2020/2021

Pozemkové úpravy-jednoduché a komplexní
Optimální prostorové a funkční uspořádání pozemků
Průzkum území a analýza skutečného stavu
Obvod pozemkových úprav
Plán společných zařízení
Polyfunkční ekologický ,protierozní, dopravní a vodohospodářský systém
Krajinný plán, ,plán společných zařízení - návaznost na územní plánování
Stanovení kvalitativních a kvantitativních nároků vlastníků pozemků
Návrh pozemkových úprav a jeho digitální zpracování
Geografický informační systém
Digitální katastrální mapa

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne podrobně teoreticky i prakticky komplexní systéme projektování pozemkových úprav a to jak jednoduchých tak zejména komplexních. Celá výuka je vedena s důrazem na digitální řešení pozemkových úprav s využitím GIS.

Prerekvizity

Ochrana a organizace povodí, Hydropedologie, Geodézie, Dopravní stavby

Doporučená nebo povinná literatura

DUMBROVSKÝ, M., MEZERA, J.: Metodický návod pro pozemkové úpravy. VÚMOP 2000
Kolektiv: Specifika navrhování pozemkových úprav v územích zastavěných. VÚMOP 1994
Kolektiv: Specifika řešení komplexních pozemkových úprav v pásmech hyg. VÚMOP 1995

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do problematiky,systém podkladů pozemkových úprav
2.Analýza hydrologických,dopravních, vodohospodářských a ekol. poměrů
3.Identifikace skutečného stavu –zaměření, LPIS, ortofotomapy
4.Návrh obvodu pozemkových úprav
5.Identifikace parcel a porovnání stavu skutečného se stavem v KN
6.Stanovení kvantitativních a kvalitativních nároků vlastníků
7.Oceňování pozemků
8.Návrh plánu společných zařízení s aplikací prvků sítě polních cest
9.Návrh plánu společných zařízení s aplikací prvků ochrany a organizace povodí
10.Návrh plánu společných zařízení s aplikací ekologických prvků ÚSES
11.Návrh a plošné vymezení nového uspořádání pozemků v systému plánu společných zařízení
12.Bilance a porovnání zákonných kritérií
13.Administrativně správní vedení pozemkových úprav a rozhodnutí o pozemkových úpravách.
14.Odborná exkurze na pozemkový úřad

Cíl

Studenti předmětu Pozemkové úpravy budou podrobně teoreticky i prakticky seznámeni s komplexním systémem projektování pozemkových úprav a to jak jednoduchých tak zejména komplexních. Celá výuka je vedena s důrazem na digitální řešení pozemkových úprav s využitím GIS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor