Detail předmětu

Specializovaný projekt

FAST-0W8Ak. rok: 2020/2021

V předmětu Specializovaný projekt student při tvorbě stavebně – technologického projektu uplatní získané znalosti z předmětů zaměřených na technologii a realizaci staveb. Výsledným produktem je návrh projektu organizace výstavby zadané stavby v plné rozsahu při využití poznatků o nových technologií a materiálů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí. Znalostí o provádění stavebních procesů, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu. Modelování technologické a časové struktury výrobního procesu stavby, výrobního prostoru a zdrojů potřebných k realizaci, s využitím výpočetní techniky. Plánování, optimalizace a řízení stavební výroby.

Doporučená nebo povinná literatura

Stavební zákon č.50/76 Sb.,v platném znění.
prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu v platném znění.
Katalogy výrobců a dodavatelů.
Stavební zákon, vyhláška 137/1998 Sb., platné ČSN.
Výrobní katalogy výrobců a dodavatelů.
Jarský Č: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb. Contec Kralupy 2000
JARSKÝ,MUSIL,SVOBODA,LÍZAL,MOTYČKA,ČERNÝ,: Technologie pozemních staveb II-Příprava a realizace staveb.. CERM s.r.o. Brno 2003 2003

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Nutné požadavky na technologickou přípravu staveb
Výrobní příprava stavby, metodika zpracování jednotlivých dokladů STP
Výkres celkového ZS (v konceptu)
Projekt stavby jeřábu (jeřábové dráhy, pojezdové plochy)u určeného objektu
Projekt stavby určených objektů ZS,časový plán budování a likvidace ZS
technologický normál určeného objektu, časoprostorový graf v členení podle technologických etap
Kontrolní a zkušební plán stavby
Posouzení vhodnosti navržených mechanismů pro vertikální a horizontální přepravu
Výkres ZS stavby pro hrubou stavbu
Ekonomické zhodnocení návrhu ZS
Zpracování vybraného TP
Souhrnná technická zpráva k zadaným částem STP

Cíl

Získání znalostí a praktických dovedností pro vypracování stavebně technologického projektu, nutného pro efektivní realizaci stavby.
Získání znalostí k vypracování projektu zařízení staveniště, vypracování podrobného časového plánu stavby, bilance zdrojů, technologického předpisu, technické zprávy stavebně technologického projektu - vše pro konkrétní stavbu s využitím vhodného počítačového programu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor